anasayfa

 
 
Bu sayfa, fırsat buldukça yeni ilaveler yapılmak suretiyle sürekli yenilenmektedir.

Son güncellenme: 30.03.2006

 
TÜRKİYE'DE YAPILAN 
BİTKİ HASTALIKLARI ÇALIŞMALARI
( 01 )
sonraki sayfa

Dış ülkelerde yapılan çalışmalar için tıklayın

KAVAK, H. ve A. ÇITIR, 1995. Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde Kirazlarda görülen hastalıkların tanıları ve yaygınlık oranları üzerinde araştırmalar. Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi, 528-530, Adana

KAVAK, H. ve A. ÇITIR, 1995. Malatya ili merkez ilçede Kayısılarda görülen hastalıkların tanıları ve yaygınlık oranları üzerinde araştırmalar. Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi, 531-534, Adana

KAVAK, H. ve Z. KATIRCIOĞLU, 1998. Arpa Yaprak Yanıklığı (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis)’ nın Arpada Farklı Enfeksiyon Şiddetine Bağlı Olarak Meydana Getirdiği Verim Kayıplarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi, 34-38 Ankara

KAVAK, H. ve Z. KATIRCIOĞLU, 1999. Arpa Yaprak Lekesi Etmeni (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis)’ nın Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yaygınlık oranı ve enfeksiyon şiddetinin ölçülmesi üzerinde araştırmalar. GAP I.Tarım Kongresi.

KAVAK, H., 1999. Şanlıurfa ve Adıyaman illerine ait bazı ilçelerdeki Şeftali ağaçlarının hastalık etmenleri ve önemlilik düzeyleri üzerinde araştırmalar. GAP I.Tarım Kongresi.

KAVAK, H. ve Z. KATIRCIOĞLU, Arpa Yaprak Yanıklığı Etmeni (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis)’nin Lenka arpa çeşidindeki farklı ekim oranlarına etkisinin incelenmesi (Basımda)

KAVAK, H.,1999. GAP Bölgesindeki Badem ağaçlarında Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığının (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) Tanımı ve Savaşımı (Türk-Koop Ekin Dergisi)

KAVAK, H., 2002. Investigations on epidemic development and infection rates of Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis at different growth stages of barley in Southestern Anatolian District (Yayınlanacak)

KAVAK, H. ve Z. KATIRCIOĞLU 2002. Determination of reactions of some barley varieties to the barley scald disease (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) under controlled and field conditions (Yayınlanacak).

SORAN, H., 1976: Ankara, Edirne, Sakarya İllerinde Kavun Solgunluk Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tespiti, Dağılışı, Bunlardan Fusarium Türlerinin Tanımı ve Patojeniteleri Üzerinde Araştırmalar. (Habilitation).

İREN, S., SORAN, H., 1973: Untersuchungen über die Feststellung und Pathogenitaet des Zuckermelonen - Fruchtfaulerregers Fusarium equiseti (CRDA) SACC. J. Turkisch. Phytopath. 2 (3): 130 - 139.

İREN, S., SORAN, H., HUSSAİN, S., 1976: Effect of soil texture, pH and organic matter on Fusarium wilt of muskmelon. A. Ü. Ziraat Fak. Yıll. 26, 4, 840 - 844

SORAN, H., 1977: The Fungus Disease situation of edible legumes in Turkey. J. Turkisch. Phytopath. 6: 1 - 7.

SORAN, H., 1977: Orta Anadolu' da önemli Nohut Hastalıkları. Fitopatoloji Derneği Yay. 2: 29 - 38

SORAN, H., 1978: Ankara, Edirne, Sakarya İllerinde Kavun Solgunluk Hastalığı Etmenlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Tebliğleri Bitki Koruma Seksiyonu. 105 - 112.

ESER, D., SORAN, H., 1978: Yerli ve Yabancı Kökenli Nohut Çeşitlerinin Orta Anadolu Çevre Koşullarında Erkencilik - Verimlilik ve Hastalıklara Dayanıklılık Yönünden İncelenmesi. A. Ü. Ziraat Fak. Yay. 684. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 399, 44 S.

SORAN, H., DAMGACI, E., 1980: Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Kök ve Kök Boğazı Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç. Ü. Temel Bilimler Fak. Yay. B - 80 - 1, 10 S.

SORAN, H., 1980: Bitki Koruma İlaçlarının Toprak Mikroflorasına Etkileri. I. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simp. Teb. 179 - 191.

SORAN, H., MEYVECİ, H., 1981: Bazı Nohut Çeşitlerinin Antraktoz Hastalığı Etmeni (Ascochyta rabiei)'ne Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. Tarımsal Araştırma Der. 2 (2), 37 - 43.

SORAN, H., 1981: Adana ve İçel İlçelerinde Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tespiti, Dağılışları, Patojeniteleri ve Bunlardan Fusarium Türlerinin Tanımı Üzerinde Araştırmalar. Temel Bilimler Fak. Araştırma ve İnceleme Tezleri, 1, 52 S.

SORAN, H., 1982: Yemeklik Baklagillerde Kökçürüklüğü Hastalıkları. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Teb. 264 - 272.

RUDOLPH, K., HEITEFUSS, R., İREN, S., BAYKAL, N., ERDİLLER, G., SORAN, H., YEĞEN, O., HANCIOĞLU, Ö., 1984: Türkiye' de Önemli Fasulye Hastalıklarının Saptanması ve Bu Hastalıklara Karşı Bazı Yerli ve Yabancı Fasulye Çeşitlerinin Reaksiyonları. Türk Tarımının Gelişmesi Üzerine Araştırmalar. Türk - Alman Simpozyumu, ANKARA. 239 - 260.

SORAN, H., 1984: Kuru Tarım Bölgelerinde Ekimi Yapılan Yemeklik Baklagillerden Nohut ve Mercimeğin Fitopatolojik Sorunları ve Çözüm Yolları. TÜBİTAK Yay. No: 513 TOAG Seri No: 119, 323 - 332.

SORAN, H., 1983: Ayçiçeğinde Orobanş Sorunu ve Çözümüne İlişkin Rapor. Trakya Birlik Der. 1983, 5, 14 - 15.

SORAN, H., 1986: Türkiye' de Ayçiçeği Zararlı ve Hastalıkları, Mücadele Yolları. Trakya I. Ayçiçeği Simpozyumu Bildirileri. 10 Ocak 1986, Tekirdağ.

SORAN, H., ASAN, A., 1987: Edirne ve Civarında Yetiştirilen Mısırlarda Tohumla Taşınan Fungusların Tespiti Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni Cilt 27 No: 1 - 2.

İREN, S., SORAN, H., 1988: Fasulye Antraknozu Hastalığı Etmeninin Yayılışı, Irkları ve Bazı Fasulye Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Dayanıklılıkları Üzerinde Araştırmalar. V. Türkiye Fitopatoloji Kong. Bildiri Özetleri 24.

ÖZER, N., SORAN, H., 1989: İstanbul Çevresinde Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Görülen Fusarium Türlerinin Tespiti, Dağılışları, Morfolojik Özellikleri ve Patojeniteleri. Bitki Koruma Bül. Cilt 29, No: 3 - 4, 195 - 209.

ÖZER, N., SORAN, H., 1991: Fusarium Species of Turkey. H. Ü. Eğitim Fak. Dergisi Sayı 6, 259 - 271.

ÖZER, N., SORAN, H., 1991: Fusarium Genus and Fusarium Species isolated from the cultivated Plants in Turkey. J. Turkisch. Phytopath. Vol. 20, No: 2 - 3, 69 - 80.

GÜMÜŞTEKİN, H., SORAN, H., 1991: Trakya Bölgesinde Ekimi Yapılan Buğday Çeşitlerinin Külleme Hastalığı (Erysiphe graminis D. C. Sp. Tritici Marchal)'na Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri. Türkiye Fitopatoloji Der. Yay. No: 6, 23 - 26.

ÖZER, N., SORAN, H., 1992: Silivri - Çeltik Köyünde Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Solgunluk Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tespiti ve İlaçlı Savaşımı. T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fak. Der. 1 (1), 19 - 26.

EROĞLU, A., SORAN, H., 1992: Silivri ve Civarında Domateslerde Görülen Hastalıklar. Tekirdağ Ziraat Fak. Der. Cilt 1, Sayı 2, 41 - 44.

ÖZER, N., SORAN, H., 1994: Determination of wild disease agent in sunflower and the reactions of sunflowers varietise to them in Tekirdağ province. 9. Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Kuşadası - Aydın, 18 - 24 September. Türkiye Bildiriler. 539 - 542.

ASAN, A., SORAN, H., 1995: Taxonomic problems in Fusarium genus. Kükem Der. 1995, 18. 1, 9 - 18.

SAĞLAM, N., ARISOY, M., ÖZER, N., ATAV, E., SORAN, H., 1998: Bazı Fungus Türlerinde Pektinolitik Enzim Aktivitesi İle Patojenite Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Kükem 1998, 21, 2, 1 - 12

ULUKUŞ, İ. ve A. SAĞIR, 1982. Elazığ ve Diyarbakır illerinde Biber kurumaları ve hastalığın fungal etmenleri üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22 (1) : 13 - 20.

SAĞIR, A. ve İ. ULUKUŞ, 1982. Diyarbakır ilinde Soğan Pası (Puccinia porri "Sow." Winter) 'nin zararı ve etmenin uredospor çimlenmesi üzerinde bir çalışma. Bitki Koruma Bülteni, 22 ( 2 ) : 99-106

SAĞIR, A., S. ÖZ ve İ. ULUKUŞ, 1982. Değişik ışıklar altında Phytophthora capsici Leon'nın sporangium oluşumu. Bitki Koruma Bülteni, 22 ( 3 ) : 142-148.

ULUKUŞ, İ., 1985. Biber bitkilerinde Corynebacterium michiganense pv. sepedonicum'un sebep olduğu yeni bir solgunluk hastalığı. 4. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 8-11 Ekim 1985, izmir

BARIŞ, M., E. GÜLSOY, M. GÜNCÜ, S. MADEN, A. SAĞIR, M. ŞENYÜREK, İ. ULUKUŞ, O. YALÇIN ve H. ZENGİN, 1986. Biberlerde Kökboğazı Yanıklığı hastalığı (Phytophthora capsici Leonian)'nın primen inokulum kaynakları ve savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 26 ( 3-4 ) : 59-95.

ULUKUŞ, İ., 1989. Bitki hastalıklarında entegre mücadele ve biyokontrol. Derim, 6 ( 3 ) : 125 - 140.

ULUKUŞ, İ., Ş. Ali AKTEKE, H. DAMDERE ve O. DEVELİER, 1997. Akdeniz bölgesi seralarında sebzelerde zarar yapan Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana 'De Bary' Whetzel) hastalığına karşı biyolojik mücadele olanakları üzerinde araştırmalar . Bitki Koruma Bülteni, 37 ( 1-2 ) : 21-34.

ULUKUŞ, İ., 1977. Studies on Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby. which causes the Onion Bulb Rots in Bitlis province. J. Turkish Phytopath., 6 ( 2 ) : 65 -76 (En)
 
ULUKUŞ, İ., 1984. A Suitable Medium for Production of Soluble Red Pigment by Some Strains of Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby . J. Turkish Phytopath., 13 ( 2-3 ) : 53-61 (En)
 
GÜLLÜ, M. ve İ. ULUKUŞ, 1985. Studies on the Pathogenicity and the ldentification by using Serological Methods of a Bacterial Agent (Corynebacterium michiganense pv. michiganense 'Smith' Jensen) which causes Tomato Wilt, in greenhouses of Antalya province . J. turkish, phytopath., l4 ( 2 ) : 65-68.
 
PİLAVCI, O. ve İ. ULUKUŞ, 1987. Studies on Possibilities of Using Troleandomycin as a Seedling Treatment Chemical Against Tomato Bacterial Canker (Corynebacterium michiganense pv. michiganense 'Smith' Jensen) : I. In vitro Effectiveness and Phytotoxicity of the Antibiotic . J. Turkish Phytopath., 16 (1) : 17 - 22 (En)
 
PİLAVCI, O. ve İ. ULUKUŞ, 1987. Studies on Possibilities of Using Troleandomycin as a Seedling Treatment Chemical Against Tomato Bacterial Canker (Corynebacterium michiganense pv. michiganense 'Smith' Jensen) : II. In vivo Effectiveness of the Antibiotic and Its Comparison with Streptomycin. J. Turkish Phytopath., 16 ( 2 ) : 67 - 70 (En)

ÇINAR, A., 1969.  Weitere Untersuchungen über die Aktivitaet einiger Enzyme des Kohlenhydratstoff wechsels in Weizenkeimpflanzen nach Infektion mit Puccinia graminis tritici . Dissertation, Göttingen.

ÇINAR, A., 1974. Poliakrilamid gel elektroforez tekniği ile elde edilen protein ve asitilesteraz diyagramları yardımıyla Phytophthora türlerinin tanımı. Habiltasyon, Adana.

ÇINAR, A., 1975. Akdeniz bölgesi turunçgillerinde zarar yapan Phytophthora türlerinin biyokimyasal yöntemler yardımıyla tanımları. T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, 53-65.

ÇINAR, A., 1975. Bitki patojen mantarların tanımında yeni bir yöntem. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 6 (1).

ÇINAR, A., 1976. İçel ve Adana bölgesi turunçgil ağaçlarında Phytophthora citrophthora (Smith ve Smith) Leonian zararı ve topraklarda hastalık potansiyeli indeksinin araştırılması.Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1974. 5 (1-2), 117-125.

ÇINAR, A., TUZCU, Ö. ve M. O. GÖKSEDEF, 1976. Resistance study of the citrus rootstooks to Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian. 1. A. research on the resistance of 14 different citrus rootstocks to P. citrophthora (Smith and Smith) Leonian. Turkish Phytopathology, 5 (2-3), 49-59.

ÇINAR, A., 1976. Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian fungusuna karşı dayanıklı turunçgil türlerinin saptanması.Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1974., 5 (1-2), 111-116.

ÇINAR, A., 1976. Tarım ilaçları insan neslini tehdit mi ediyor? Tarım ilaçlarının kullanılma semineri, O.D.T.Ü. Gaziantep Kampusu, Yayın No. 1, 169-186.

ÇINAR, A., ve Ö. TUZCU, 1976. Resistance study of the citrus rootstocks to Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian. II. The use of new method in selecting resistant citrus rootstocks to Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian. Turkish Phytopathology, 5 (2-3), 99-104.

ÇINAR, A. 1977. Control of Phytophthora capsici Leonian on red pepper. Turkish Phytopathology 6 (3). 119-127.

ÇINAR, A., 1977. Kahramanmaraş yöresindeki kırmızı biberlerde görülen kurumalar ve nedenleri. I. Türkiye Fitopatoloji Kongresi 20-24 Ekim 1975 Bornovo-İZMİR, Fitopatoloji Derneği Yayınları No. 2, 17-21.

ÇINAR, A., ve M. BİÇİCİ, 1977. Phytophthora capsici Leonian'ye karşı çeşitli preparatların etkinliklerinin saptanması. Doğa I, 152-154.

ÇINAR, A., 1977. Biber kurumaları etmeni Phytophthora capsici Leonian ile nasıl savaşabiliriz. Bitki Koruma Bölümü Çalışmaları, Teknik Bülten 3 s.

ÇINAR, A., ve M. BİÇİCİ, 1977. Kahramanmaraş kırmızı biberlerinde görülen kurumaların nedenleri ve en uygun savaş yönteminin araştırılması.TÜBİTAK. VI. Bilim Kongresi, 175-185.

GÖKSEDEF, M. O., ve A. ÇINAR, 1979. Turunçgil gövde kabuğunda bulunan pektik madde miktarı ile bunların Phytophthora citrophthora Leonian etmenine karşı dayanıklıkları arasındaki ilginin araştırılması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No. 134.. Bilimsel Araştırma ve İnceleme 26, 19 s.

ÇINAR, A., 1979. Akdeniz Bölgesi domateslerinde görülen kök ve kökboğazı etmeni Phytophthora türlerinin saptanması ve biyokimyasal tanımları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No. 133. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri 25, 27 s.

ÇINAR, A., 1979. Çukurova Bölgesinde turfanda patates tarımında Rhizoctonia solani Kühn Sorunu.Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 5 (2), 145-158.

ÇINAR, A., M. BİÇİCİ 1979. Investigations of chemical control methods to root and crown rot diseases casued by Phytophthora capsici Leonian on red peppers. Papers of the 6th Interbalcanic Plant Protection Conferance İzmir-Turkey, 10-16, October 1977. Turkish Republic Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry General Directorate of Plant Protection and Plant Quarantine Resarch Section, 11, 101-106.

ÇINAR, A., ve M. BİÇİCİ. 1982. Çukurova ayçiçeği parsellerinde tabla çürüklüğü ile kök boğazı ve gövde yanıklığı hastalıklarının etiyolojisi ve önemi. Türkiye Fitopatoloji Derneği, III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 68-79.

ÇINAR, A., Ö. ÇINAR, ve M. BİÇİCİ, 1982. Çukurova'da bitki koruma klinikleri. Türkiye Fitopatoloji Derneği, III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 57-67.

TUZCU, Ö., A. ÇINAR., ve M. O. GÖKSEDEF. 1982. Palamutlaşma (Stubborn) hastalığının 1982 yılı içinde İçel ilinde yaygınlık durumu saptama çalışmaları. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 273-287.

ÇINAR, A., 1982. Akdeniz bölgesinde Phythophthora türlerinin poliakrilamid gel elektroforez tekniği ile elde edilen protein ve enzim diyagramları yardımı ile tanımları. Ç.Ü. Zir. Fak. Yıllığı-1982,13(1),58-64

ÇINAR, Ö., ve A. ÇINAR, 1983. Kahramanmaraş yöresindeki kırmızı biberlerde görülen kurumalara neden olan etmenin biyokimyasal yöntemler yardımı ile tanımı. TÜBİTAK, VII. Bilim Kongresi, Tarım Ormancılık Araştırma Tebligleri (Bitki Koruma Seksiyonu 333-346).

BİÇİCİ, M., ve A. ÇINAR, 1983. Akdeniz bölgesi yerfıstığı tarım alanlarında tohum, toprak ve hava kökenli Aspergillus toprak ve hava cinslerine ait türlerin populasyon dağılımı üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Tarım Ormancılık Araştırma Grubu Tebligleri (Bitki Koruma Seksiyonu) 105-118.

TUZCU, Ö., A. ÇINAR., M. O. GÖKSEDEF., M. ÖZSAN., and M. BİÇİCİ. 1984. Resistance of citrus rootsocks to Phytophthora citrophthora during winter dormancy.Plant Disease, 68:502-505.

ÇINAR, A., K. ÇAĞLAYAN ve M. GÜLLÜ, 1985. Çukurova üniversitesi bitki koruma bölümü turunçgil virus ve virus benzeri hastalıkları grup çalışması.Türkiye Fitopatoloji Derneği IV. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 8-11 Ekim 1985, İzmir.

GÖKSEDEF, O., A. ÇINAR. 1985. In vivo ve in vitro kombinasyonlarında sürgün ucu aşılamasıyla virus ve benzeri patojenlerle bulaşık turunçgillerden hastalıksız bitki üretiminde yeni yaklaşım. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 8-11 Ekim, 1985, İzmir.

ÇINAR, A., M.BİÇİCİ, ve A. ERKILIÇ, 1986. Patateslerde siyah kabukluluk ve gövde kanseri etmeni Rhizoctonia solani Kühn.'nin inokulum potansiyelinin azaltılmasında antagonistlerden yararlanma. Türkiye 1. Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986), Adana.

ERKILIÇ, A., A. ÇINAR., ve M. BİÇİCİ, 1986. Limon ağaçlarında mikroorganizmalar ile uçkurutan Phoma tracheiphila Kanc. et Ghink) hastalığı arasındaki antagonistik ilişkiler üzerinde bir araştırma. Türkiye 1. Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986), Adana.

YÜCEL, S., A. ÇINAR., ve M. BİÇİCİ, 1986. Domates Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) karşı biyolojik mücadele ve toprak solarizasyonu uygulamasının etkinlikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye 1. Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986), Adana.

YÜRÜTEN, H., A. ÇINAR., ve Ö. ÇINAR, 1986. Çileklerde siyah kök çürüklüğü kompheksi patojenlerinin ve bunların antagonistlerinin saptanması, hastalık çıkışı üzerine toprak solarizasyonu ve fumigasyonunun etkisi. Türkiye 1. Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986), Adana.

ÇINAR, A., Ö. ÇINAR, M. BİÇİCİ, S. YÜCEL, 1987. Domateslerde Fusarium Solgunluğuna (Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lycopersici (Sacc.) Snyd. and Hans.) Karşı Antagonist Trichoderma harzianum Rifai Aggr. nin kullanılması.V. KÜKEM Kongresi 14-16 Eylül 1987, Ankara.

BİÇİCİ, M., A. ÇINAR, Ö. ÇINAR, Y. DEDE, 1987. Limon Ağaçlarında Zamklanmaya Karşı Antagonist Trichoderma Türlerinin Kullanılması. V. KÜKEM Kongresi 14-16 Eylül 1987, Ankara.

ÇINAR, A., M. GÜLLÜ, 1987. Ülkemiz Turunçgillerinde aşı gözlerinin taşıdıkları hastalıklar ve yarattığı sorunlar. TÜBİTAK, Türkiye I. Fidancılık Simpozyumu, 26-28 Ekim 1987. Tokat.

TUZCU, Ö., M. KAPLANKIRAN, T. YEŞİLOĞLU, A. ÇINAR, A. ERKILIÇ, K. ÇELİKEL ve E. ÇETİNER, 1987. Turunçgillerin uçkurutan (Phoma tracheiphila Kanc. et. Ghik.) hastalığına dayanıklılıkları, Doğa, Tarım ve Ormancılık, 11 (1), 54-66

ÇINAR, A., ve N. K. KOÇ, 1988. Türkiye'de bitki patolojisinde doku kültürü tekniklerinden yararlanma çalışmaları. Ç.Ü. I. Tarım ve biyoteknoloji Simpozyumu. 1-3 Haziran. Adana.

ÇINAR, A., Ö. ÇINAR, M. BİÇİCİ ve S. YÜCEL. 1988. Domateste Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) (Sacc). Snyd ve Hans) karşı antagonist Trichoderma harzianum Rifai Agrr.'nin kullanılması. Ç.Ü. Zir.Fak. Dergisi, 3 (1) 102-113.

ÇINAR, A. ve F. PALA, 1988. Domateslerde somaklonal varyasyonla Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc. and Hans) ye dayanıklı hatların elde edilmesi. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s.4.

ÇINAR, A., 1988. Türkiye turunçgil aşıgözü sertifikasyon programı ve sorunları.  5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s.30.

ÇINAR, A. ve M. GÜLLÜ, 1988. Türkiye turunçgil çeşit ıslah programlarında yer alan aday ağaçlarda virüs ve virüs benzeri hastalıklara ilişkin ilk bulgular. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 52.

ÇINAR, A. ve K. ÇAĞLAYAN, 1988. Turunçgil yediverenleşme Stubborn (Palamutlaşma) hastalığının Doğu akdeniz bölgesinde doğal taşınmasına ilişkin ilk bulgular. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 64.

ÇAĞLAYAN, K. ve A. ÇINAR, 1988. Turunçgil yediverenleşme Stubborn (Palamutlaşma) hastalığı etmeni Spiroplasma citri'nin izolasyonu, serolojisi ve elektroforez yöntemiyle tanısı. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 65.

ÇINAR, A. ve Ş. TAMER. 1988. Farklı yöntemler kullanarak Navel portakallarının yediverenleşme (Stubborn) ve Psorosis grubu patojenlerden arındırılması. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 66.

PALA, F. ve A. ÇINAR, 1988. Domates bitkisinde kallus yaşının embriyogenesize etkisi. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 6.

ÇINAR, A. ve H. PALA, 1988. Çukurova bölgesinde çilek kök çürüklüğü etmenlerinin saptanması. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 8.

GÜLLÜ, M. ve A. ÇINAR, 1988. Türkiye turunçgillerinde rapor edilmemiş virüs hastalıkları. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 53.

ÖNELGE, N. ve A. ÇINAR, 1988. Doğu Akdeniz Bölgesi Ticari Portakal çeşitlerinde Psorosis grubu hastalıklarının indekslenmesi. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 54.

KADIOĞLU, İ., A. ÇINAR ve F. N. UYGUR, 1988. Buğday-yabani yulaf karşılıklı etkileşimleri ve kontrol olanakları üzerinde araştırmalar. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 79.

YÜCEL, S. ve A. ÇINAR, 1988. Domates Fusarium solgunluğunun sera koşullarında Trichoderma horizanum ile etkileri. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 90.

ERKILIÇ, A. ve A. ÇINAR, 1988. Limon ağaçları fillosfer mikroflorasının in vitro da Phoma tracheiphila 'ya antagonist etkileri. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 95.

ÇINAR, A. ve A. ERKILIÇ, 1988. Limon ağaçları fillosferindeki saprofit mikroorganizmaların kontrollü koşullarda Phoma thracheiphila'nın hastalık oluşturması üzerine etkileri. 5. Türkiye Fito. Kong. Bildirileri s. 96.

PALA, H., ve A. ÇINAR, 1988. Çilek kök çürüklüğü primer etmeni Rhizoctonia solani ve hastalık çıkışı üzerine toprak solarizasyonunun etkisinin araştırılması.V. Türkiye Fitopatoloji Kong.  Bildiri Özetleri. s. 103.

KOÇ, N. K., A. ÇINAR, ve C.CAN, 1988. Bitki patolojisinde doku kültürü yöntemlerinin kullanılma olanakları üzerinde araştırmalar. Ç.Ü. Araştırma Fonu I. Bilim Kongresi Bildirileri. Cilt 1, 241-250.

KOÇ, N.K., A. ÇINAR ve C.Can., 1988. Turunç (Citrus aurantium L.) da hücre süspansiyon kültürlerinin elde edilmesinde değişik oksin ve sitokinin içeren kültür ortamlarının etkileri üzerinde araştırmalar.  I. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu. 5-7 Eylül. Ankara.

KOÇ, N. K. ve A. ÇINAR, 1988. Bitki doku kültürleri ve genetik mühendisliğinin bitki korumadaki yeri.  Ç.Ü.Zir.Fak. Dergisi. Cilt 3, Sayı 1:75-87.

KOÇ, N. K., ve A. ÇINAR, 1988. Bazı oksin ve sitokininlerin limonda (Citrus limon L.) somatik embriyogenesis ve kök oluşumuna etkileri. 5. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri 31.

KOÇ, N. K., A. ÇINAR, and C. CAN. 1988. Propagation of sour orange (Citrus aurantium L.) by using in vitro growing seedlings stem segments Phytopathologia Mediterranea (in press.)

CAN, C., N. K., KOÇ, ve A. ÇINAR, 1988. In vitro doku kültürü teknikleri kullanarak turunçda (Citrus aurantium L.) zamklanma hastalığı etmenine (Phythophthora citrophthora) dayanıklı bitkiler elde etme olanaklarının araştırılması. 5. Fito. Kong. Bildiri Özetleri. s. 98.

BİÇİCİ, M., A.ÇINAR, 1988. Çukurova bölgesinde yetiştirilen buğday danelerinde görülen siyah leke hastalığının etiyolojisi ve önemi. V. Türkiye Fito. Kong. Bildiri Özetleri. s. 15.

TUZCU, Ö., A. ÇINAR, M. KAPLANKIRAN, A. ERKILIÇ and T. YEŞİLOĞLU, 1989. Resistance of some citrus species and hybrids to Mal Secco (Phoma tracheiphila Kanc. et. Ghik.) diseases. Fruits, 44(3), 139-148.

ÇINAR, A., ve U. KERSTING, 1989. Turunçgillerde stubborn (yediverenleşme) hastalığı ve alınması gereken önlemler. Adana'da Tarım, 10-11, 7-9.

GÜNCÜ, M. ve A. ÇINAR, 1989. Bazı Phytophthora türlerine ait izolatların eletroforetik protein ve asetil esteraz diyagramları üzerine kültür koşullarının etkileri. Doğa, 13(3a), 552-558.

YÜCEL, S. ve A. ÇINAR, 1989. Domates Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum Schlecht, f. sp. lycopersici (Sacc.) Synd. and Hans.) karşı biyolojik kontrolde antagonistlerin ve toprak solarizasyon uygulamasının etkileri. Doğa 13(3b), 1372-1393.

ÇINAR, A. ve K.KOÇ, 1989. Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Doğa, 13(3b), 1422-1435.

ERKILIÇ, A. ve A. ÇINAR, 1989. Limon ağaçlarındaki saprofit mikrofloranın belirlenmesi ve bunların uçkurutan hastalık etmeni Phoma tracheiphila'ya antagonistik etkileri. Doğa, 13(3b), 977-1001.

UYGUR, F. N., F. KÖSELİ ve A. ÇINAR, 1990. Die allelopatische Wirkung von Raphanus sativus L., Z. Pflkvankh. Pflschutz. Sonderh. XII, 259-264.

ÇINAR, A., ve N. K. KOÇ. 1990. Bitkisel üretimde Biyoteknoloji. Doğa, 13 (3 b), 1422-1435.

ERKILIÇ, A. ve A. ÇINAR, 1990. Limon ağaçlarında Fillosferindeki bazı mikroorganizmaların Phoma tracheiphila'nın hastalık oluşturması üzerine etkileri. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 5 (2), 977-1001.

ERKILIÇ, A. ve A. ÇINAR, 1990. Limon ağaçlarının fillosfer mikroflorasının benomyle duyarlılığının in vitro' da araştırılması, Ç. Ü. Zir. Fak. Dergisi, 5(1), 137-148.

BİÇİCİ, M. and A. ÇINAR,1990. A review of Phytophthora diseases of different Mediterranean crops in Turkey. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 20, 101-105.

ÇINAR, A., M. GÜNCÜ and M. BİÇİCİ, 1990. Identification of Phytophthora species on fruit crops in Turkey by polyacrylamide gel electrophoresis, Bulletin OEPP/EPPO bulletin 20,29-34.

ÇINAR, A. M. GÖKSEDEF and M. BİÇİCİ, 1990. Control of Phytophthora citrophthora by fentin acetate in laboratory experiments and by soil drench application in a lemon orchard. Bulletin OEPP/EPPO bulletinh 20, 149-152.

ÇAĞLAYAN, K. ve A. ÇINAR, 1990. Doğu Akdeniz bölgesinde turunçgil ağaçlarında gözlenen stubborn hastalığı etmeni Spiroplasma citri'nin simptomoloji ve tanılanması üzerinde araştırmalar. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14(2), 58-70.

KADIOĞLU, İ., F. N. UYGUR ve A. ÇINAR, 1990. Yabani yulaf (Avena sterilis L.) 'ın yok edilme zamanının buğday gelişimi ve verimine etkisi üzerinde araştırmalar. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 5(2) 73-86.

YILMAZ, M. A., S. BALOĞLU, N. UYGUN ve A. ÇINAR, 1990. Bölgemiz turunçgillerinde zararlı tristeza virüs hastalığının (CTV) yaprak bitleri ile taşınması. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi. 5(3), 81-84

KADIOĞLU, İ., F. N. UYGUR ve A. ÇINAR, 1990. Buğdayda yabani yulaf (Avena spp.) ve kontrolu. Herboloji haberleri, 1(2),12 s.

ÖZASLAN, M. and A. ÇINAR, 1990. The detection of citrus exocortis viroid by polyacriylamide gel electrophoresis. I. Turk. Phytopath. 19(2), 41-52.

ÇINAR, A. ve H. PALA, 1991. Çukurova bölgesinde çilek kök çürüklüğü etmenlerinin saptanması. Ç. Ü. Zir. Fak. Dergisi, 6(2), 89-96.

ERKILIÇ, A. ve A. ÇINAR, 1991. Hıyar seralarında toprak kökenli bitki patojenlerine karşı toprak solarizasyon ile methyl-bromide'in etkinliği üzerinde bir araştırma. 6. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 111-114, İzmir.

ÇİMEN, İ., A. ÇINAR ve A. ERKILIÇ, 1991. Limonda pactobutrazol (Büyüme engelleyicisi) uygulamasının uçkurutan hastalığına (Phoma tracheiphila (Petri) Kanc. et. Ghik.) etkisi. 6. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 243-247, İzmir.

UYGUR, S., F. N. UYGUR ve A. ÇINAR, 1991. Çukurova bölgesinde Spiroplasma citri Saglio et al.'nin konukçusu olan türlerin saptanması. 6. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 311-314, İzmir.

ÖNELGE, N. ve A. ÇINAR, 1991. Doğu Akdeniz navel portakallarında yeni bir virüs hastalığı olasılığı. 6. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 417-420, İzmir.

INAR. A., 1991. Biyoteknoloji ve tarımda kullanım olanakları, 1991 Sanayi Kongresi, Tarımsal Sanayiler Sektör Raporu, MMO yanı no:149/6, s. 7-13.

ŞENGONCA, Ç., U. KERSTING and A. ÇINAR, 1991. Laboratory studies on development and fertility of Circulifer opacipennis (Lethierry) (Homoptera: Cicadellidea) an important vector of Spiroplasma citri Saglio et al. in the Mediterranean area. Journal of Plant Disease and Protection, 98, 650-654.

AVCI, C., A.ÇINAR, 1992. Turunçgillerde yaprak simptomu oluşturan virüslerin indekslenmesi. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 7(1), 129-144.

GÜLDÜR, M. E. ve A. ÇINAR, 1992. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil tür ve çeşitlerinde Xyloporosis-cachexia hastalık etmeninin indeksleme yöntemiyle saptanması. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 7(1), 91-102.

KOÇ, K. N., C. CAN ve A. ÇINAR, 1992. Bazı kültür ortamlarının yafa portakalı (Citrus sinensis Osb.) ovuler kalluslarında somatik embriyogenesis ve kök oluşumu üzerine etkileri. Doğa-16,140-147.

CAN, C., N. K. KOÇ, ve A. ÇINAR, 1992. In vitro koşullarında turuncun (Citrus aurantium var. Brezilia) epikotil segmentleri kullanılarak klonal çoğaltılması. Doğa,16,132-139.

ÖNELGE, N. ve A. ÇINAR., 1992. Doğu Akdeniz bölgesi turunçgillerinde Crinkly-leaf (Buruşuk yapraklılık) virüs hastalığı.Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi.

KERSTING, U., Ç. ŞENGONCA and A. ÇINAR, 1992. Detection of Spiroplasma citri in non-citrus host plants and their associated leafhopper vectors. FAO Plant Prot. Bull. 40(3), 89-94.

BAŞPINAR, H., S. KORKMAZ, N. ÖNELGE, A. ÇINAR, N. UYGUN, 1993. Studies on Citrus Stubborn Disease Pathogen and Sesame Phylody MLO and their Associated Leafhopper Vectors in Sesame. J. Turk. Phytopath., Vol. 22, No. 1, 1-8.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR, U. KERSTING, 1993. Seasonal Changes of Citrus Stubborn Disease Pathogen, Spiroplasma citri, by Budwood Grafting. J. Turk. Phytopath., Vol.22, No.1, 9-16.

ERKILIÇ, A., S. KORKMAZ, A. ÇINAR, B. ÇEVİK,. 1993. Farklı Sulama Sistemlerinin Limonda Phytophthora citrophthora'nın Hastalık Oluşturması Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi .

KERSTING, U., H. BAŞPINAR, A. ÇINAR, Ç. ŞENGONCA and N. UYGUN, 1993. New findings on the epidemiology of Spiroplasma citri in the Easthern Mediterraen area of Turkey. In: Proc. 12th. IOCV. IOCV Riverside .

KORKMAZ, S., A. ÇINAR, N. ÖNELGE ve U.KERSTING, 1994. Doğu Akdeniz bölgesi turunçgil fidan işletmelerinde bir sörvey çalışması. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Der.

ÇINAR, A., S. KORKMAZ, N. ÖNELGE, U. KERSTİNG.1994. Doğu Akdeniz bölgesinde virüs ve virüs benzeri hastalıkların durumu. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Der.

ÇINAR, A., S.KORKMAZ, U. KERSTING, 1994. A new whitefly-borne citrus virus disease in Turkey. FAO Plant Prot. Bull.

ÇINAR, A. and U. KERSTING, 1994. On the application of advanced techniques in the detection of plant pathogens. Presented as keynote address at the 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24. September, Kuşadası, Turkey

ÖNELGE, N. A. ÇINAR and U. KERSTING, 1994 Comparative Studies on the detection of citrus viroids by biological indexing and PAGE technology in two mandarin varieties, P. 25-27, Proceedings, 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası, Turkey.

ŞAŞ, G. and A. ÇINAR, 1994 . A study on the elimination of Crinkly Leaf Type disease on the some citrus cultuvars by the method of shoot-tip grafting in vitro. p. 351-352. Proceedings 9th Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası, Turkey.

MERT, F. and A. ÇINAR, 1994. Enumation and quantification of Phytophthora citrophthora (Sm and Sm) Leonian from soil samples on selective agar media. Poster, 163 - 165. Proceedings Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası, Turkey.

ÇİMEN, İ., A. ÇINAR and A. ERKILIÇ, 1994. The effect of pactobutrozole on Mal Secco (Phoma tracheiphila Kanc. et Ghink.) on lemon seedlings. Poster, 383-384, Proceedings, 9th Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası, Turkey.

YILMAZ, İ., N. ÖNELGE and A. ÇINAR, 1994. Viral and genetic disorders of lemon in the Eastern Mediterranean region of Türkiye, Poster 509-510, Proceedings 9th Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası, Turkey.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR, E. DEMİRER, N. ÖNELGE, 1994. Greenhouse observation on the susceptibility of 36 virus varieties to a new whitefly-born citrus virus. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası-Turkey.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR, O. BOZAN, U. KERSTING, 1994. Distribution and natural transmission of a new whitefly-borne citrus virus disease in the Eastern Mediterranean region of Turkey. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası-Turkey.

ÇINAR, A., N. ÖNELGE, S. KORKMAZ, G. ŞAŞ, 1994. Recovery incidence of healthy citrus plants by shoot tip grafting in vitro. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, Kuşadası-Turkey.

ÇINAR, A., S. KORKMAZ, U. KERSTİNG, 1994. Presence of New Whitefly-borne Citrus Disease of Possible Viral Etiology in Turkey. FAO Plant Prot. Bull., 42, 73-75.

ÇINAR, A., U. KERSTİRG, N. ÖNELGE, and S. KORKMAZ, 1995. Alternative Approach on Citrus Certification in Turkey, XIII. Conference of the International Organization of Citrus Virologists. Nov.16-23, Fuzhou, China.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR, U. KERSTİNG, 1995. Citrus Viroids Associated with Gummy Bark Disease of Sweet Orange in Turkey. XIII. Conference of the International Organization of Citrus Virologists. Nov.16-23, Fuzhou, China.

KERSTİNG, U., S. KORKMAZ, A. ÇINAR, B. ERTUĞRUL, N. ÖNELGE, 1995 A new Whitefly-Transmifted Cirtus Disease in the Estern Mediterranean Region of Turkey. XIII. Conference of the International Organization of Citrus Virologists. Nov.16-23, Fuzhou, China.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR, U. KERSTİNG, S. M. GARSEY,1995. Citrus Chlorotic Dwarf: A new Whitelfly-Transmitted Viruslike Disease of Citrus in Turkey. Plant Disease ,Vol.79 No: 10,1074

ÇINAR, A. AND U. KERSTİNG,1995. On the Application of Advanced Detection Techniques in Plant Pathology. J. Türk. Phytopathology (in press)

ÇINAR, A. N. ÖNELGE, U. KERSTİNG, S. KORKMAZ, G. Ş. SERTKAYA, O. BOZAN, E. DEMİRER, B. ERTUĞRUL, 1995. Doğu Akdeniz Bölgesinde Sağlıklı Fidan Üretiminde sektörler arasında Yeni bir Yapılanma. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

BAŞPINAR, N., A. ÇINAR, 1995. Phytophthora citrophthora'nın Topraktaki İnokulum Miktarı ile Hastalık Çıkışı Arasındaki İlişkinin % Kök İnfeksiyonu Olarak Saptanması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

ÇİMEN,İ., A.ÇINAR, A.ERKILIÇ, 1995. Limonlarda Uçkurutan (Phoma fracheiphila) Hastalık Epidemiyolojisi üzerine Bir Araştırma. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

SERTKAYA, G. Ş., U. KERTİNG, A. ÇINAR, 1995. Doğu Akdeniz Bölgesinde Fidanlık ve Genç Bahçelerde Spiroplasma citri' nin Doğal Taşınma Oranları. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

ERTUĞRUL, B., A. ÇINAR, 1995. Doğu Akdeniz Bölgesindeki Altıntop Çeşitlerinde İmpietratura ve Stubborn Hastalıklarının Yaygınlık Dereceleri. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

YURTMEN, M., A. ÇINAR, 1995. Seleksiyon Dışı Yeni Bazı Mandarin Çeşitlerinin Belirli Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklar Yönünden İncelenmesi. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

CAN, C., N. K. KOÇ, A. ÇINAR, M. KAYIM, M. KÜSEK, 1995. Kelemantin Mandarininde (C. clementina) Protoplast İzalasyonu, Kültürü ve Bitki Reganerasyonu. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

SERTKAYA, G. S., A. ÇINAR, 1995. Turunçgillerde Ga3 Uygulaması ve In Vitro SUA Kombinasyonunun Sağlıklı Üretim Materyali Elde Etme Oranına Etkisi. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

BAŞPINAR, N., A. ÇINAR, 1995. P. citrophthora'a Karşı Antagonistik Etki Gösteren Fungus ve Bakteri İzolatlarının Turunçgil ve Orman Toprağındaki Populasyon Dalgalanmaları. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR, U. KERSTİNG, 1995. Turunçgil Gummy Bark Hastalığının Etiyolojisi Üzerine Çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

BAŞPINAR, N., A. ÇINAR, 1995. Turunçgillerde Kök Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora citrophthora'a Karşı Antagonistik Etki Gösteren Fungus ve Bakteri, izolatları Üzerinde Çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR, 1995. Bazı Turunçgil Viroidlerinin Elektroelution Yöntemi Uygulanarak Ayırımı ve Saflaştırılması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

BOZAN, O., A. ÇINAR, U. KERSTİNG, 1995. Virüs ve Mikroplazma Hastalıklarından Ari Navel Grubu Portakal Fidanlarının Doğal Koşullarda Stubborn Hastalığının Vektörler Tarafından Tekrar İnfekte Edilme Durumu. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana.

DEMİRER, E., A. ÇINAR, S. KORKMAZ, 1995. Recovering of Virüs Free Grapefruits by Shoot-Tip Grafting and Thermotherapy at Two Temperature Regimes. j.Turk Phytopath.,Vol:24, No.1,1-5

ÇİMEN, İ., A. ÇINAR, A. ERKILIÇ, 1995. Limonlarda uçkurutan (Phoma tracheiphila) hastalık epidemiyolojisi üzerine bir araştırma. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, Adana.

ŞAŞ-SERTKAYA, G.,  U. KERSTİNG ve A. ÇINAR, 1996. 'Doğal ve Kontrollü Koşullarda İnfektelenmiş Circulifer haematoceps ve Orasius orientalis vektörleri ile Spiroplazma citri' nin bazı test bitkilerine taşınma oranları" . Türkiye III. Entomoloji Kongresi: 24-28 Eylül 1996 . Ankara.

ÖNELGE, N., 1996. Nucleotide Sequence of CVd-Ib and CVd-IV Viroid Collected from Citrus Gummy Bark Diseased Sweet Orange Trees in the East Mediterranean Region of Turkey. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten and Pflanzenschutz. 103(5),-482-487

ÖNELGE, N., 1996 Direct Nucleotide Sequencing of Citrus Exocortis Viroids (CEV). Turkısh Journal of Agriculture and Forestry (In Press).

ÖNELGE, N., 1996 Citrus Viroids Inducing Dwarfing on Meyer Lemon Grafted on Sour Orange in the East Mediterranean Region in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathalogy., Vol. 25, No. 1-2.

KORKMAZ, S., U. KERSTING, B. ERTUĞRUL, A. ÇINAR. 1996. Transmission and Epidemiology of Citrus Chlorotic Dwarf (CCD) Disease in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. J. Turk. Phytopath., 25 (1-2): 71-76.

ERTUĞRUL, B., S. KORKMAZ, N. ÖNELGE, E. İNCE, O. BOZAN, 1997. Turunçgil Fidan Yetiştiriciliğinde Hızlı Aşıgözü Üretimi, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

İNCE, E., A. ÇINAR, O. BOZAN, N. ÖNELGE, S. KORKMAZ, 1997. Sera Turunçgil Fidancılığında Zararlı ve Hastalıkların Kontrolü, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

BAYSAL, F., A. ÇINAR, 1997. Sera Koşullarnda Zamklanma Hastalığı Etmeni (Phytophthora citrophthora)'ne Karşı Fosethyl-Al ve Metalaxyl Uygulamalarının Star Ruby Renkli Çeşidindeki Etkinliğinin Belirlenmesi, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

BAYSAL, F., E. CANIHOŞ, A. ÇINAR, 1997. Doğu Akdeniz Bölgesi Renkli Greyfurt Ağaçlarında Zamklanma Hastalığı (Phytophthora citrophthora)'nın Yaygınlığının ve Sulama Kaynaklarında Etmen Varlığının Saptanması, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

ŞAŞ-SERTKAYA, G., U. KERSTİNG, A. ÇINAR, 1997. Disease incidance and insect tranmission of Spiroplasma citri and a sesame in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. 10th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. 1-5 June 1997, Montpellier-France.

ŞAŞ-SERTKAYA, G., A. ÇINAR, 1997. İn vitro Sürgün ucu Aşılaması (SUA) ile Elde Edilen ve Mikro Aşılama Yöntemi Uygulanan Sağlıklı Navel Portakallarında Farklı Turunçgil Anaçlarının Bitki Gelişimine Etkisi, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

ŞAŞ-SERTKAYA, G., B. ERTUĞRUL, A. ÇINAR, 1997. Bazı Bitki Gelişme Düzenleyicilerinin İn vitro Sürgün Ucu Aşılama Tekniği ile Elde Edilen Star Ruby Greyfurtunda Bitki Gelişimine Etkisi, Ç.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 12 (3), Sayfa 1-10.

ÖNELGE, N., B. ERTUĞRUL, 1997. Detection of Avocado Sunblotch Viroid (ASBVd) in Turkish Avocado Introduction Material by Polyacrilamide Gel Electrophoresis, J. Turk., Phypath., Baskıda

UYGUR, F. N., O. KOLÖREN, S. UYGUR, İ. TÜREMİŞ, 1997. The Effect of Different Weed Control Methods in Citrus Orchard of Turkey. 10th. EWRS Symposium, 22-26 June, Poznan-Poland.

UYGUR, F. N., 1997. Turunçgillerde Yabancı Ot Kontrolü, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

KOLÖREN, O., F. N. UYGUR, A. ÇINAR, 1997. Çukurova Koşullarında Turunçgillerde En Uygun Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi, Türkiye 2. Turunçgil Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Adana

BAYSAL, F.,  ve A. ÇINAR, 1998. Sera Koşullarında Zamklanma Hastalığı Etmeni (Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leanian) 'ne Star ruby, Rio red ve Henderson Çeşitlerinin Duyarlılığının Belirlenmesi, Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara, 318-321.

KORKMAZ, S., O. BOZAN, A. ÇINAR, 1998. Direct Tissue Blot Yöntemiyle Turunçgil Tristeza Virüsünün Tanısının Yapılması. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara, 351-355.

BOZAN, O., S. KORKMAZ, A. ÇINAR, 1998. Turunçgil Tristeza Virüsünün Değişik Doku Parçaları Kullanılarak ELISA Yöntemi ile Saptanması Üzerine Araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara, 371-374.

CANIHOŞ, E., ve A. ÇINAR, 1998. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Turunçgil Sulama Kaynaklarında Zamklanma Hastalığı Etmeni (Phytophthora citrophthora (Smith ve Smith) Leonian)' nin Araştırılması. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara,5-9.

ŞAŞ-SERTKAYA, G., ve A. ÇINAR, 1998. Doğu Akdeniz Bölgesi Susam Alanlarında Spiroplasma citri Saglio et al. ve Bir Susam Phyllody Fitoplazması Üzerine Araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara,47-51.

KORKMAZ, S.,  ve A. ÇINAR, 1998. Bitki Virüs Hastalıklarının Double-Stranded RNA Analizi Yöntemiyle Tanısının Yapılması. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Ankara, 250-254.

ORTAÇ, İ., ORTAKÇI, D., KAYA, Z., ÇINAR, A., ÖNELGE, N., 1999. The Effect of Phosphorus (P) and Zinc (Zn) Levels and Mycorrhizal Inoculation on P and Zn Uptale of Citrus Plant. COST 838. Working Group 2. Meeting and Management Committee Meeting.

Çınar, Ö., Hıyar köşeli yaprak leke etmeni (Pseudomonas lachrymans (Smithet Bryyan) Carsner ) ile bulaşık hıyar tohumlarına karşı tohum ilaçlarının saptanması, Ç.Ü. Adana, Ç.Ü Zir.Fak Yıllığı, 5, 1-2, 127-132.

Çınar, Ö., 1975. Der fluss der infektion mit Xanthomonas phaseoli var fuscans (Burkh) Starr et Burkh. auf die Peroxydase - aktivitet bei anfaelligen und resisten bohnensorten, J. Turkish Phytopath, 4, 2, 47-52.

Çınar, Ö, 1976. Antibiotiklerin bitki hastalıklarındaki önemi ve kullanılma olanakları. Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir.Fak Yıllığı, (Yıl 7), 4, 233-246.

Çınar, Ö., 1976. Hıyar Köşeli Leke etmeni Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner ile enfeksiyonundan sonra duyarlı ve dayanıklı hıyar çeşitlerinde Peroxydase aktivite değişimi., Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir. Fak Yıllığı, 5, 1-2, 133-151.

Çınar, Ö, 1976. Turunçgilerde mavi ve yeşil küf depo çürüklük hastalığı ve korunma yolları, Ziraat Mühendisliği, 125, 8-9.

Çınar, Ö., 1977. Akdeniz Bölgesi Domateslerinde görülen bakteriyel bir hastalık, Bitki, 4, 2, 282-288.

Çınar, Ö., 1977. Bitki patojen bakteriler., Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir Fak Yıllığı, (Yıl 8), 4, 297-306.

Çınar, Ö., 1977. Doğu Akdeniz Bölgesi domateslerinde görülen bakteriyel kara leke hastalığı etmeni (Pseudomonas tomato (Okabe) Alstatt nın biyokimyasal yöntemlerle tanımı., Ç.Ü. Adana, Ç. Ü. Zir. Fak Yıllığı, (Yıl) 8, 4, 288-296.

Türkoğlu, K., Ö. Çınar, ve Y. Öktem, 1977. Sivas ve Malatya illerinde kayısı ağaçlarında kurumaların sebebleri ve en uygun mücadele metodunun tesbiti üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK Yayınları, 332, 62.

Çınar, Ö, 1978. (Alm.) Anfaelligkeit verschiender sorten von Lycopersicon esculentum mill gegenüber Pseudomonas tomato (Okabe) Alstatt, J.Turkish Phytopath., 7, 2-3, 75-81.

Çınar, Ö., 1978. (Alm.) Der bakterielle maulbeerbrand verursacht druch Pseudomonas mori (Bayer et Lambert ) Stevens.  J.Turkish Phytopath, 7, 1, 9-18.

Çınar, Ö., 1978. Toprak dezenfeksiyonu. Çağdaş Tarım Tekniği, 4, 15-18.

Çınar, Ö., 1978. Yapay ortamlarda Corynebacterium michiganense Ewin F. Smith Jensen, Pseudomomas tomato (Okabe) Alstatt ve Xanthomanas vesicatoria (Doidge) Dowson'ya karşı tarımsal savaş preparatlarının biyolojik etkinliklerinin saptanması.  Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir.Fak Yılığı , (Yıl 9), 1, 14.

Çınar, Ö, 1978. Süs bitkileri hastalıklarından korunmak için uygulanan ilaçlamalar. Çiftlik, 18, 214, 12-13.

Çınar, Ö, 1978. Yetiştirme kasaları fide yastıkları ve seraların dezenfeksiyonu Çiftlik, 18, 215, 10-11.

Çınar, Ö., 1979. Duyarlı ve dayanıklı domates çeşitlerinde Pseudomonas tomato (Okabe) Alstatt enfeksiyonunun peroksidaz aktivitesi üzerine etkisi, Bitki, 6, 1-8.

Çınar, Ö., 1980. Bakteriyel domates solgunluğu hastalığı (Corynebacterium michiganense (Erwin F. Smith ) Jensen' nın tanımı savaş yöntemleri ve etmene karşı dayanıklı domates çeşitleri üzerinde araştırmalar., Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir.Fak Yayınları, 139, 31, 36.

Çınar, Ö, 1982. Corynebacterium micihigaense (Erwin F. Smith) Jensen'ye karşı bazı domates çeşitlerinin duyarlıkları ve tohum ilaçlarının etkinlikleri üzerinde araştırmalar.  Ankara, Türkiye II. Fitopataloji Kongresi, 1982.

Çınar, Ö., ve M. Biçici, 1985. Bitki patojenleri ile savaşımda kimyasal savaşa alternatif olabilecek yöntemleri araştıran grup çalışmaları. İzmir, IV. Türkiye Fitopataloji Kongresi, 8-11 Ekim, 1985, İzmir.

Çınar, Ö., , M. A. Yılmaz, N. Uygun, E. Şekeroğlu, F. Özgür, M. Biçici, S. Dolar, ve Z. Nas, 1985. Çukurova' da Soya fasulyesi tarımında karşılaşılan hastalık, nematod ve zararlı etmenlerin saptanması ve yaygınlıkları üzerinde araştırmalar.  Doğa Bilim Dergisi, 10, 33-35.

Çınar, Ö., ve M. Biçici, 1985. İkinci ürün soya fasulyesi tarımında tohum kökenli fungal bulaşmalar. TÜBİTAK, Türkiye'de Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretim ve Dagıtım Sorumluları Sempozyumu, 8-10 Şubat, 1985.

Çınar, Ö., N. Kaşka., N. Dinç, 1986. Akdeniz Bölgesi 'nde şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığına karşı şeftali çeşitlerinin duyarlılıkları ve savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar.  Doğa Bilim Dergisi, 1, 10D2, 23-32.

Zachowski, M.A., Ö. Çınar, 1988. (İng.) Characterization X. campestris pv. malvacearum isolates from Turkey and resistance tests cotton cultivars., Phytophologoia Meditterrania, 28, 10-15.

Uygur, F.N., S. Tunar, Ö. Çınar, W. Koch, 1988. Bazı yabancı ot kontrol uygulamalarının Cynodon dactylon (L.) Pers., Cyperus rotundus L. ve Sorghum halapense (L.) Pers. türlerinde rizom gelişmesine etkisi., İzmir, J. Turk Phytopath., 17, 3, 137.

Aksay, A., Ö. Çınar, M. Biçici, 1988. Beyaz Çürüklük etmeni Sclerotinia sclerotiorum'a karşı antagonistlerin belirlenmesi, Antalya, V. Türkiye Fitopataloji Kongresi, 1988.

Çınar, Ö., M. Biçici, 1988. Çilek kök çürüklüğü etmeni Rhizoctonia solani ve hastalık çıkışı üzerine toprak solarizasyonunun etkisinin araştırılması, Antalya , V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 1988.

Aksay, A., Ö. Çınar ve M. Biçici, 1988. Scleotinia sclerotorium'un sklerot canlılığı ve hastalık çıkışı üzerine toprak solarizasyonunun etkisinin araştırılması, Antalya, V. Türkiye Fitopataloji Kongresi, 1988.

Zahowski, M.A., Ö. Çınar, 1988. Türkiyeden izole edilen X. campestris pv. malvacearum izolatlarının tanılması ve Türk pamuk çeşitlerinin dayanıklılık testleri. Antalya, V. Türkiye Fitopataloji kongresi, 1988.

Uygur, F.N., W. Koch, Ö. Çınar, 1989. (Alm.) Untersuchungen zur Wirkung von mechanischen Bekaempfunsmassnahmen auf die Verunkrautung mit den ausdauernden  Unkrautarten wie Convolvulus arvensis L. und Sorghum halapense (L.) Pers., İzmir, J. Turk. Phytopath., 18, 1-2, 69-77.

Uygur, F.N., Ö. Çınar, W. Koch, 1990. (Alm.) Untersuchungen zur Verbreitung Biologie , Schadwirkung und Bekaempfung wichtiger Unkrautarten in der Çukurova, unter besonderer Berücksichtigung der Zitruskultur. Ç.Ü. Adana, 7-8, Çukurova - Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İş Birligi III. Kollokyumu 1990, Adana.

Zacowski, M.A., Ö. Çınar, K. Rudolph, 1990. (İng.) Race identification of X. campestris pv. malvacearum isolates in Turkey and reaction of Turkish cotton cultivars against several races, J.Turk Phytopath, 19, 2, 53-61.

Uygur, F.N., Ö. Çınar, L. Pülschen, W. Koch, 1991. (Alm.) Untersuchungen zur Verunkrautung in Zitrus, in Abhengigkeit von Bekaempfunsmassnahmen., İzmir.  J. Turk Phytopath., 20, 1, 33-45.

Aksay, A., M. Biçici, Ö. Çınar, 1991. Beyaz çürüklük etmeni Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary'a karşı antagonistlerin belirlenmesi, Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir. Fak. Derg., 6, 2, 55-62.

Tokgönül, S., Ö. Çınar, 1991. Doğu Akdeniz Bölgesi ' nde armutlarda ateş yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. )'nın tanısı ve yaygınlık durumu

Aksay, A., Ö. Çınar, M. Biçici, 1991. Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary'nin sklerot canlılığı ve hastalık çıkışı üzerine toprak solarizasyonunun etkilerinin araştırılması.  Ç.Ü. Adana, Ç.Ü. Zir.fak. Derg., 6, 2, 145-154.

Biçici, M., Ö. Çınar, Y. Dede, A. Erkılıç, 1991. Yerfıstıklarında Sclerotium rolfsi Sacc. gövde çürüklüğü hastalığının entegre kontrolü, İzmir, VI. Türkiye Fitopataloji Kongresi (7-12 Ekim 1991), İzmir.

Yılmaz, M.A., A. Çınar, Ö. Çınar, N. Uygun, E. Şekeroğlu, S. Kornoşor, M. Biçici, F. Özgür, N.K. Koç, N. Uygur, S. Baloğlu ve İ. Karaca, 1993., GAP bölgesinde pilot bitki koruma kliniklerinin kurulması., Ç.Ü.Z.F. Genel Yayın, No:8, GAP Yayınları. No:50, 93.

Aysan, Y., S. Tokgönül, Ö. Çınar, A. Küden, 1994. Researches on resistant reactions of pears against Erwinia amylovora (Burr) Winslow et al. 9th Congres of the Mediterrenean Phytopathological Union. 311-313. September 18-24, Kuşadası, Aydın, Turkey.

Aysan,Y. and Ö. Çınar, 1994. Susceptibility of some Citrus varieties to citrus blast in the Çukurova Region of Turkiye. 9th Congres of the Mediterrenean Phytopathological Union. 315-316. September 18-24, Kuşadası, Aydın, Türkiye.

Erkılıç, A., Ö. Çınar, Y. Aysan, 1994. Effects of soil solarization and chemical methods on bacterial speck (Pseudomonas syringae pv. tomato) on tomato. 9th Congres of the Mediterrenean Phytopathological Union. 397-399. September 18-24, Kuşadası, Aydın, Türkiye.

Aysan, Y. ve Ö. Çınar, 1995. Turunçgil dal yanıklığının mevsimsel gelişimi ve yaşam süresi üzerinde araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 414-417. 26-29 Eylül, Adana, Türkiye.

Aysan, Y., N. Sarı, A. Erkılıç, Ö. Çınar, K. Abak, 1995. Domates bakteriyel kara leke hastalığına karşı dayanıklı çeşit ile toprak solarizasyonunun hastalık gelişimi ve verim üzerine etkileri. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 418-422. 26-29 Eylül, Adana, Türkiye.

Çınar, Ö. ve Y. Aysan, 1995. Domates bakteriyel leke etmeninin (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) canlılığı üzerine toprak solarizasyonunun etkisi ve biyolojik kontrolde antagonistlerin kullanılma olanaklarının araştırılması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 423-425. 26-29 Eylül, Adana, Türkiye.

Tokgönül, S. ve Ö. Çınar, 1995. Doğu Akdeniz Bölgesinde armutlarda ateş yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora Burr. Winslow et al.)'nın enfeksiyon risklerinin iklim koşulları ile ilişkisi üzerinde çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26-29 Eylül, 1995), Adana.

Aysan, Y., Ö. Çınar and K. Rudolph, 1997. Effect of soil solarization on the survival of bacterial speck on the tomato plant debris in soil. Second Soil Solarization and Integrated Managment of Soil Borne Pests. 16-21 March, 1997. Aleppo, Syria.

Tokgönül, S., Ö. Çınar, K. Rudolph., 1997. The effect of soil solarization on bacterial canker of tomato in the Mediterranean Region of Turkey. Second International Conference on Soil Solarization and Integrated Managment of Soilborne Pests. March, 16-21, Aleppo, Syria.

Tokgönül, S. ve Ö. Çınar, 1998. Domateste tohum uygulamalarının bakteriyel solgunluk hastalığına (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.) etkileri üzerinde çalışmalar. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 452-453. 21-25 Eylül, İzmir, Türkiye.

Aysan, Y. ve Ö. Çınar, 1998. Domates bakteriyel kara leke hastalığı etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato)'nin tohum, toprak ve bitki kalıntılarında yaşamı ve primer infeksiyonlardaki rolü. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 384-389. 21-25 Eylül, İzmir, Türkiye.

Aysan, Y., S. Tokgönül, Ö. Çınar and A. Küden, 1998. Biological, chemical, cultural controls and determination resistant cultivars of fire blight in pear orchards established in the Eastern Mediterrenean Region of Turkey. 8th International Workshop on Fire Blight. October, 12-15, Kuşadası, Turkey.

Tokgönül, S. and Ö. Çınar, 1998. Studies on the biological control possibilities of the fireblight by the Billing's Revised System in the East Mediterranean Region of Turkey. 8th International Workshop on Fire Blight. October, 12-15, Kuşadası, Turkey.

Ülke, G. and Ö. Çınar, 1998. Biological control studies on fire blight caused by Erwinia amylovora.  8th International Workshop on Fire Blight. October, 12-15, Kuşadası, Turkey.

Tokgönül, S. ve Ö. Çınar, 1999. Domates Bakteriyel Solgunluk hastalığı etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) ile mücadelede antagonist bakterilerin kullanım olanakları. Türkiye 4. Biyolojik mücadele Kongresi, 26-29 ocak, 1999, Adana.

Aysan, Y. and Yıldız, N., 2000. Soil solarization : an alternative control method for Pseudomonas syringae pv. tomato. IOBC Working Group “Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate”. IOBC wprs Bulletin Vol 23 (1)83-87.
 

YEĞEN, O. ve S. İREN, 1974. 2,4-D+2,4,5-T-ester'in hububat kök çürüklüğü etmeni (Griphosphaeria nivalis Schaffnit)'ne olan yan tesirleri. Bitki Koruma Bülteni. 14:69-82.

YEĞEN, O., 1975. 2,4-D+2,4,5-T karışımı ester terkipli herbisidlerin toprakta organik madde parçalanmasına olan yan etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 25:811-827.

YEĞEN, O., 1976. Hormon tabiatlı bazı herbisidlerin buğdayda Septoria Yaprak Lekesi (Septoria tritici Rob.ex Desm.) hastalığının yoğunluğuna, Buğday Kök Çürüklüğü Etmeni (Griphosphaeria nivalis Schaffnit)'ne karşı toprağın antifitopatojen potansiyeline ve toprakta bitkisel organik madde parçalanmasına olan yan etkileri üzerinde araştırmalar. Habiltasyon Tezi.

IREN, S., O. YEGEN ve S. HUSSAIN., 1977. Bazı fungisitlerin kavun solgunluk etmeni (Fusarium oxysporium f.melonis)`nin salgıladığı pektolitik enzimlere olan etkileri. A.Ü.Ziraat Fak. Yıll. 27 (1), 1-8.

YEĞEN, O., 1978. Hormon tabiatlı bazı herbisidlerin toprağın solunumuna, dehydrogenaze aktivitesine ve antifitopatojen potansiyeline olan etkileri. TÜBİTAK VI.Bilim Kongresi Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri. (Bitki Koruma Seksiyonu) 113-123.

İREN, S. ve O. YEĞEN., 1979. Türkiye için yeni bir patates yumru hastalığı (Spongospora subterranea (Wallr.) Johnson.). A.Ü. Ziraat Fak.Yıllığı 28 (3-4), 788-793.

YEĞEN, O., 1980. Herbisidlerin bitki hastalıklarına olan yan etkileri. I.Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simpozyumu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Matbaası, 192-205.

ŞAHİN, M. F., O. C. ŞAFAK, O. YEĞEN, İ. İSTANBULLU, A. BİLGİN,1983. Şalkonlar I: Bazı şalkon türevlerinin sentezi ve Candida albicans'a karşı antifungal etkileri. GATA Bülteni, 25, Sayı:2, 81-91.

ŞAFAK, O. C., M. F.ŞAHİN, O. YEĞEN, İ. İSTANBULLU, A. BİLGİN,1983. Şalkonlar II:Bazı şalkon türevlerinin sentezi ve Candida albicans' a karşı antifungal etkileri. FABAD Farm.Bil.Der.8,Sayı:2,80-88

TÜZÜN, S., S. İREN, O. YEĞEN, 1983. Determination of the Resistance to Root-Rot Disease (Phytopthora capsici) on Some Pepper Varieties Commonly Grown in Turkey. Phytopathology, Vol.73. 819

ŞAHİN, M. F., C. ŞAFAK, O. YEĞEN, A. BİLGİN, 1984. Şalkonlar III:Bazı şalkon türevlerinin sentezi ve Candida albicans'a karşı antifungal etkileri. FABAD. Farm. Bil. Der.9., Sayı:2, 124-132.

YEĞEN, O., 1984. Yabancıotlar ve Mücadelesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:906, Ofset Basım Ders Kitebı:3,136.

YEĞEN, O., 1984. Glayöl'de Yabancıot Sorunu. Çiçekçi Defteri Yaz 1984 Sınırlı Sorumlu Çiçekçilik İstihsal ve Satış Kooperatifi Yayını. 35-38.

YEĞEN, O., 1984. Bazı fitopatojenlerin endüstriyel mikrobiyolojide kullanılabilme olanakları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:908, Derlemeler:48, 19.

YEĞEN, O., 1984. Kokarot (Bifora radians Bieb.)'un fungitoksik potansiyeli. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 909, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 931, 24.

YEĞEN, O., 1986. Antalya ve çevresinde örtüaltı tarımında bitki hastalıkları ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları. Tarım Haftası,17-21 Şubat 1986. Ak.Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Antalya. S.96-101.

YEĞEN, O., 1986. Endüstriyel olarak Giberellikasit üretimi. Türkiye 1.Yaprak Gübreleri ve Bitki Hormonları Semineri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Antalya, S.74-77.

YEĞEN, O., 1987. Fitopatoloji. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1 Antalya, S.203.

YEĞEN, O., 1990. Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Tarımında Bitki Hastalıkları ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları. Akdeniz Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 433, S.134-139.

MOMOL, M. T., O. YEĞEN, H. BASIM, M. A. ZACHOWSKI and K. RUDOLPH, 1991. Observation and identification of fire blight on pear in the south-west of Turkey. Phytomedizin 21 (2): 24. (Abstr.)

ÇAKIR, C., O. YEĞEN, 1991. Antalya ve çevresindeki bazı bitkilerin uçucu yağlarının fungitoksik potansiyellerinin araştırılması. Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No:6, 213-218.

BASIM, H., M. T. MOMOL, O. YEĞEN, 1991. Bacillus subtilis ile elma ve armutta hasat sonrası görülen Gleosporium sp. ve Botrytis cinerea'nın biyolojik kontrolu. Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No:6, 223-228.

MOMOL, M. T., O. YEĞEN, H. BASIM, K. RUDOLPH, M. A. ZACHOWSKI, 1991. Batı Akdeniz' de Erwinia amylovora'nın neden olduğu Ateş Yanıklığının epidemisi ve mücadelesi. Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No:6, 301.

MOMOL, M. T., O. YEĞEN, H. BASIM, M. A. ZACHOWSKI, K. RUDOLPH and L. H. PURDY, 1991. Development of fire blight epidemics and control measures in pear orchards in Turkey. Phytopathology 81:1137-1138.

MOMOL, M. T., O. YEĞEN, H. BASIM, K. RUDOLPH, 1992. İdentification of Erwinia amylovora and the occurrence of fire blight of pear in Western Mediterranean Region of Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology Vol.21 No.1. 41-47.

MOMOL, M. T. and O. YEĞEN. 1993. Fire Blight in Turkey: 1985-1992. Acta Horticulturae 338: 37-39.

YEĞEN, O., 1993. Bahçe Bitkileri Hastalıkları (Meyve ve Bağ Hastalıkları). Akdeniz Üniversitesi Yayın No:51, 97.

YEĞEN, O., 1993. Yabancıotlar ve Mücadelesi. Akdeniz Üniversitesi Yayın No:52, 142.

MÜLLER-RIEBAU, F., B. BERGER und O. YEĞEN, 1994. Untersuchungen zur fungitoxischen Wirkung von etherischen Ölen aus türkischen Wildkraeutern auf phytopathogene Pilze. Mitt.a.d.Biol.Bundesanst. H.301, 385.

MÜLLER-RIEBAU, F., B. BERGER and O. YEĞEN, 1995. Chemical Composition and Fungitoxic Properties to Phytopathogenic Fungi of Essential Oils of Selected Aromatic Plants Growing Wild in Turkey. J.of Agricultural and Food Chemistry 43:2262-2266.

YEĞEN, O., 1995. Bitki Fungal Hastalıkları. Akdeniz Üniversitesi Yayın No: 60, 177.

BAYSAL, Ö. und O. YEĞEN, 1997. Determination of Microorganisms Decomposing Essential Oils of Thymbra spicata L. var. spicata and Effect of Some of the Soil-Borne Pathogens on these Microorganisms. 5.Symposium über wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitaetspartnerschaften im Agrarbereich. Kurzfassung der Vortraege. S.77.

BASIM, H., O. YEĞEN and W. ZELLER, 1997. In vitro activities of essential oil of Thymbra spicata on plant pathogenic bacteria. 5.Symposium über wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch- Türkischer Universitaetspartnerschaften im Agrarbereich. Kurzfassung der VortraegeS.78-79.

MüLLER-RIEBAU, F., B. M. BERGER, O. YEGEN, C. CAKIR, 1997. Seasonal variation in the composistion of essential oils of selected aromatic plant growing wild in Turkey.  J. Agric. Food Chem. 45: 4821-4825.

BASIM, H., O. YEĞEN and M. AKBULUT, 1997. Identification of Virus Causing Ringspots in Pepper by Different Techiques. The Journal of Turkish Phytopathology Vol.26 No.1-3.109-120.

BASIM, H., E. HACIOĞLU and O. YEĞEN, 1998. The Potential Efficiency of Culture Filtrate of Bacillus subtilis AB-27 Against Botrytis cinerea and Gloeosporium sp. on Golden Delicious and Ankara Pear. The Journal of Turkish Phytopathology Vol.27 No.1. 27-37.

BASIM, H., O. YEĞEN and W. ZELLER, 1998. Potential effect of essential oil of Thymbra spicata L.var. spicata on some plant pathogenic bacteria. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin-Dahlem. Heft 321. 424.

YEĞEN, O. and S. TUZUN, 1999. Use of Mixtures of Natural Products to Replace Methyl Bromide : Field Studies and Mode of Action as Broad-Activity Pesticides. International Workshop 7-10 December 1999. Heraklio of Crete, 175-180.

TUZUN, S., O. YEĞEN, T. ARIBURNU, A. N. ORTAN, 1999. An Analysis of Current Problems and New Opportunities for the International Development of Agricultural Biotechnology. Global AGBioTech Progress. Portions adapted from transcripts of the IBC conference "AGBioTech World Forum" held June 8-10, 1999, in La Vegas, Nevada, USA. ISBN 1-57936-133-1

BASIM, H., O. YEĞEN and W. ZELLER, 2000. Antibacterial effect of essential oil of Thymbra spicata L.var. spicata auf phytopathogene bacterien. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 279 (3), 279-284.

Basım, H. ve Y. Z. Katırcıoğlu, 1990. Bazı Bacillus subtilis izolatlarının bazı önemli bitki patojeni funguslara karşı in vitro’ da antagonistik etkilerinin araştırılması. Türkiye 2. Biyolojik Mücadele Kongresi, Ankara , Bildiriler, 109-118.

Basım, H., 1990. Bazı Bacillus subtilis izolatlarının önemli bitki patojeni funguslara karşı in vitro koşullarda antogonistik etkilerinin araştırılması (Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Y. Zekai Katırcıoğlu) Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst. Yüksek lisans Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Ankara, 74 s.

Basım, H., Momol, M. T., ve Yeğen, O., 1991. Bacillus subtilis ile elma ve armutta hasat sonrası görülen Gloeosporium sp. ve Botrytis cinerea’nın biyolojik kontrolü. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, 223-228.

Momol, M. T., Yeğen, O., Basım, H., Zachowski, M. A. and Rudolph, K., 1991. Observation and identification of Fire Blight on pear in the South-West of Turkey. Phytomedizin 21 (2): 24.

Momol, M. T., Yeğen, O., Basım, H., Rudolph, K. ve Zachowski, M. A., 1991. Batı Akdeniz’de Erwinia amylovora’nın neden olduğu Ateş yanıklığının epidemisi ve mücadelesi. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, Bildiriler, 301.

Momol, M. T., Yeğen, O., Basım, H., Zachowski, M. A., Rudolph, K. and Purdy, L. H., 1991. Development of Fire Blight epidemics and control measures in pear orchards in Turkey. Phytopathology 81: 1137-1138.

Momol, M. T., Yeğen, O., Basım, H. and Rudolph, K., 1992. Identification of Erwinia amylovora and the occurrence of Fire Blight of pear in Western Mediterranean region of Turkey. J. Turk. Phytopath. 21: 41-47.

Basım, H., Yeğen, O. and Zeller, W., 1997. In vitro activities of essential oil of Thymbra spicata var. spicata on plant pathogenic bacteria. Symposium Über Wissenschaftlıche Ergebnisse Deutsch-Turkischer Universitatpartnerschaften Im Agrarbereıch, (Türk ve Alman Üniversiteleri işbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu), 29 Eylül- 4 Ekim, Antalya, 5: 78-79.

Hacıoğlu, E., Basım, H., and Stall, R. E. ,
1997. Optimized conditions of PacI and SwaI for genome analysis of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria by PFGE. Biotechniques 22: 1026-1028.

Basım, H., Akbulut, M. and Yeğen, O.,
1997. Identification of a virus causing ring spots in pepper by different techniques. J. Turk. Phytopath. 26 (2-3), 109-120.

Basım, H. Hacıoğlu, E. and Yeğen, O., 1998. The potential efficiency of Culture Filtrate of Bacillus subtilis AB-27 Against Botrytis cinerae and Gloeosporium sp. on Golden Deli cious and Ankara Pear. J. Turk. Phytopath. 27 (1), 27-37.

Basım, H., Yeğen, O. and Zeller, W., 1998. Potential effect of essential oil of Thymbra spicata L. var. spicata on some plant pathogenic bacteria. 51. Deutsche Pflanzenschutztagung vom 5. 8 Oktober 1998 in Halle/Saale, p 166.

Basım, H., and Stall, R.E., 1998. Presence of a DNA sequence in Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria similar to expI gene from Erwinia carotovora pv. carotovora. J. Turk. Phytopath. 27 (2-3) : 71-81.

Basım, H., and Stall, R.E., 1998. Cloning of chromosomal copper resistance gene from Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria. J. Turk. Phytopath. 27 (2-3): 59-70.

Basım, H., 1999. Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al., izolatlarının streptomycin ve bakır’a dayanıklılıkları ve plazmid profilleri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 12 (17), 22-30.

Basım, H., 1999. Kekik Yağının Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria' a karşı in vitro ve in vivo etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 12 (17), 14-21.

Basım, H., and Gürel, F., 1999. The efficacy of Bacillus subtilis against chalkbrood of honeybee. Apiacta, XXXIV, 33-38 (1999).

Basım, H., 1999. Biyolojik bir fungisit (RootShield (Trichoderma harzianum Rifai KRL-AG2))’ in domates fide kök çürüklüğü etmennlerine (Rhizoctonia spp. Pythium spp. Fusarium spp.) karşı etkinliğinin araştırılması. GAP I. Tarım Kongresi, 26- 29 Mayıs, ŞanlıUrfa. 1.Cilt, 129-136.

Basım, H., Öztürk, Ş. Bilge, Yeğen, O., 1999. Biyolojik bir fungisit (Planter Box (Trichoderma harzianum Rifai T22))’ in pamuk fide kök çürüklüğü etmennlerine (Rhizoctonia spp. Fusarium spp.) karşı etkinliğinin araştırılması. GAP I. Tarım Kongresi, 26- 29 Mayıs, ŞanlıUrfa. 1. Cilt, 137-144.

Basım, H., Yeğen, O. Öztürk, Ş. Ünlü, A. 1999. Akdeniz Bölgesinde Rosaceae familyası bitkilerindeki ateş yanıklığı hastalık etmeni Erwinia amylovora’ nın farklı izolatlarının elde edilmesi, tanısı ve plasmid profilleri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara, 881-885.

Basım, E., Basım, H., Stall, R., Jones, J. B., 1999. Bakteriyel genom analizinde PFGE yönteminin optimal koşullarının belirlenmesi. Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi XI. Kükem-Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı 23(2): 107-112.

Basım, H., Yeğen, O. and Zeller, W., 2000. Antibacterial effect of essential oil of Thymbra spicata L. var. spicata on some plant pathogenic bacteria. Journal of Plant Disease and Protection 279 (3) 279-284.

Basım, H., 1998. Recent Advances in Molecular Genetics of Plant Disease Resistance. J. Turk. Biology, 22: 413-420.

Basım, H., 1998. Bitki Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler. Derim, 15(3): 139-148.

Basım, H., 1998. Tohum Kökenli Patojenlerin Belirlenmesinde Kullanılan Tekniklerdeki Son Gelişmeler. Derim 16 (1): 34-44..

Basım, E.  and Basım, H., 1998. Bitkilerde Hastalıklara Dayanıklılık Genlerinin İzolasyonu ve Klonlanması. Derim 16 (1): 16-30.

Basım, H., Yeğen, O., Ersoy, A., ve Ülger, S. 2000. Batı Akdeniz Bölgesinde zeytin ağaçlarında Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi tarafından oluşturulan bakteriyel dal kanseri hastalığının yayılışı ve hastalık etmeninin tanısı. Türkiye 1. Zeytincilik sempozyumu 6-9 Haziran 2000, Bursa.

Basım, H., Yeğen, O., ve Ersoy, A. 2000. Zeytin ağaçlarında zeytin halkalı leke hastalık etmeninin (Spilocea oleaginum) tanısı ve farklı zeytin çeşitlerinin hastalık etmenine karşı reaksiyonları.Türkiye1. Zeytincilik sempozyumu 6-9 Haziran 2000, Bursa.

Basım, H., 2000. Fingerprinting of Erwinia amylovora strains in Turkey by Rep-PCR. Phytopathology 90: S5-S6.

Basım, E. and Basım, H., 2000. Potential antibacterial effect of essential oil of Rosa damascane on Erwinia amylovora. Phytopathology 90: S5-S6.

Basım, E., Ersoy, A., and Basım, H. 2000. Biological control of Rhizoctonia root rot of tomato by Bacillus subtilis. Phytopathology 90: S5-S6.

Basım, H., ve Öztürk, Ş. B., 2000. Antalya ve çevresinde sera domateslerinde görülen bakteriyel hastalıklar ve çözüm önerileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu 2000, 11-13 Eylül-Isparta.

Basım, H., Ünlü, A., ve Ersoy, A., 2000. Kavunlarda solgunluk hastalık etmeni Fusarium oxysporum fsp. melonis’e karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. III. Sebze Tarımı Sempozyumu 2000, 11-13 Eylül-Isparta.

Basım, H., Yeğen, O., Zeller, W. and Laux, P., 2000. Biocontrol of Erwinia amylovora with antagonistic bacteria. 52. Deutsche Pflanzenschutztagung, 9 bis 12. oktober, 2000.

Yeğen, O., Basım, H. laux, P. and Zeller, W., 2000. Biocontrol of Erwinia amylovora with a natural product. 52. Deutsche Pflanzenschutztagung, 9 bis 12. Oktober, 2000.

Basım, E. and Basım, H. 2001. Characterization By pulsed-field gel Electrophoresis of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi strains in western Mediterrenean region of Turkey. Phytopathology: 91:S6.

Basım, E. and Basım, H., 2001. Antibacterial effect of essential oil produced by Rosa damascane on Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria. Phytopathology: 91:S6.

Basım, H. Öztürk, Ş. B., Ünlü, A., Yeğen, O. and Zeller, W., 2001. Evaluation of Erwinia amylovora strains in Turkey for resistance to streptomycin, oxytetracycline and copper. Phytopathology: 91: S6.

Basım, H. and Ersoy, A., 2001. Identification of Pseudomanas savastanoi pv. savastanoi, oliveknot pathogen, by polimerase chain reaction. Phytopathology: 91: S6.

Basım, H. , Basım, E. and Ersoy, A., 2001. Detection of Pseudomanas savastanoi pv. savastanoi from olive trees by membrane Bio-PCR. Phytopathology: 91: S6.

Ünlü, A. and Basım, H., 2001. Characterization of Erwinia amylovora strains in Turkey by RAPD-PCR. Phytopathology: 91: S90.

Basım, H. and Basım, E., 2001. PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) tekniği ile Bakteriyal Büyük Plazmidlerin Belirlenmesi. XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık, Balıkesir, 136.

Basım, H. and Basım, E., 2001. Bakteriyel strainlerin ayrımında REP-PCR ve PFGE tekniklerinin kullanımı. XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık, Balıkesir, 136.

Basım, H., Ersoy, A. ve Öztürk, Ş. B., 2001. Domates fide kök çürüklüğü etmeni Rhizoctonia solani'e karşı biyolojik bir fungisit olan Planter-Box T-22 (Trichoderma harzianum)'un etkinliğinin araştırılması. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, 189-196.

Basım, H. Öztürk, Ş.B. ve Ersoy, A., 2001. Biyolojik Fungisit Planter-Box T-22 (Trichoderma harzianum)'nin kavun fide kök çürüklüğü etmeni (Fusarium oxysporum f. sp. melonis O) üzerindeki etkinliğinin araştırılması. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, 197-202.

Basım, E. and Basım, H., 2001. Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) Technique and its use in Molecular Biology. Turk J. Biol. 25:405-418.

TEZCAN, H. VE N. DELEN, 1986. Bazı Toprak Patojenleriyle İlaçlı Savaşımda Antagonist Organizmalardan Yararlanma Olanakları. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi ( 12-14 Şubat 1986, Adana ). Bildiriler, s: 355-362.

DELEN, N. VE H. TEZCAN, 1986. Effectiveness of Antagonist and Fungicide Combinations For Controlling Phytophthora capsici on Pepper. Capsicum Newsletter( 5 ): 57-58.

TEZCAN, H., M. YILDIZ VE H. ÇAM , 1988. Bazı Toprak Kaynaklı Bitki Patojenlerinin, Zararlılarının Kontrolüne İlaçsız Bir Yaklaşım: Toprak Solarizasyonu. C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 4( 1 ): 353-362.

TEZCAN. H., 1990. AET’de Tarım İlaçlarının Ortak Ruhsatlandırılması Üzerinde Çalışmalar ve Görüşler. Hasad 6( 61 ): 21.

TEZCAN, H. VE M. YILDIZ, 1991. Ege Bölgesinde Bazı Toprak Kaynaklı Fungusların Neden Olduğu Kavun Kurumaları Üzerinde Araştırmalar. VI.Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 7-11 Ekim 1991, İzmir ) Bildiriler, s: 121-124.

TEZCAN, H., M. YILDIZ VE Ş. KIRMIZI, 1992. Ege Bölgesi’nde Kavun Kurumaları ile Bazı Kültürel Uygulamalar ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi ( 13-16 Ekim 1992, İzmir ) Bildiriler, Cilt 2: 443-446.

TEZCAN, H. AND M. YILDIZ, 1993. Investigations on the Collapse of Melon Plants Caused by Soilborne Fungi in Turkey. 6 th International Congress of Plant
Pathology ( July 28- August 6, 1993, Montreal, Canada ) Abstracts p:143,

TEZCAN, H., S. DEMİR VE V. ÇİFTÇİ, 1994. Broad Bean: A New Host Record For Macrophomina phaseolina Charcoal Rot in Turkey. 9 th Congress of the
Mediterranean Phytopathological Union ( September 18-24, 1994 Kuşadası,
Aydın, Türkiye ) Proceedings, p: 535-536.

TEZCAN, H. VE S. DEMİR, 1995. Van Gölü Suyu’nun Bazı Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 26-29 Eylül 1995, Adana ). Bildiriler, s: 91-94.

DEMİR, S. VE H. TEZCAN, 1995. Van İli Kavunlarında Toprak Kaynaklı Fungusların Neden Olduğu Kurumalar Üzerinde Araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 26-29 Eylül 1995, Adana ). Bildiriler, s: 204-206.

TEZCAN, H. VE S. DEMİR, 1996. Kışlık Tahıllarda Kar Küfü Hastalıkları.
Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6( 4 ) : 105-111.

TEZCAN, H. VE S. DEMİR, 1996. Van İli’nin Kavun Yetiştirilen Topraklarında Fusarium Türlerinin ve Macrophomina phaseolina( Tassi ) Goid.’nın Mevcudiyeti ve İnokulum Yoğunlukları. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 ( 4 ): 159-163.

BAYKAL, N., H. TEZCAN, A. SOYLU, S. UFUK, Ü. ARSLAN AND   M. YAHYAOĞLU, 1997. Incidence of Cryphonectria parasitica Canker on Chestnut Trees in Bursa Province and Its Pathogenicity on Some Turkish Chestnut Cultivars. Proceedings of the XI. World Forestry Congress,( 13-22 October 1997, Antalya, Türkiye ) Volume 1, p: 194.

KARABULUT, Ö. A. VE H. TEZCAN, 1998. Elma ve Armutlarda Hasat Sonrası Görülen Fungal Kaynaklı Hastalıklara Karşı Bazı Fungisidlerin ve Bir Şeker Analoğunun Etkisi. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi (21-25 Eylül 1998, Ankara). Bildiriler, s: 70-74.

TEZCAN, H., A. ERİŞ, B. AKBUDAK VE Ö. A. KARABULUT, 1998. Aminoquelant Kalsiyum Uygulamalarının Eşme Ayvasının (Cydonia vulgaris cv. Eşme) Bazı Hasad Sonrası Fungal Hastalıklarına ve Kalite Özelliklerine Etkisi.
Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi ( 21-25 Eylül 1998, Ankara ). Bildiriler, s:406-409.

TEZCAN, H.,  A. ERİŞ,  B. BUDAK VE Ö. A. KARABULUT, 1998. Kalsiyum
Uygulamalarının Eşme Ayvasının (Cydonia vulgaris cv. Eşme) Bazı Hasat
Sonrası Fungal Hastalıklarına
ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Derg.,(1998 )14: 23- 33.

TEZCAN, H., 1999. Şekerpancarında Kök Çürüklüğü Hastalığı ve Mücadelesi.
Çiftçinin Sesi, 1( 4 ): 12.

TEZCAN, H., 2000. Domates Mildiyösü Hastalığı ile Daha Etkili Savaşım
Arayışları. Bursa’da Tarım ( 7 ): 32-33.

BAYKAL, N., H. TEZCAN, A. SOYLU, S. UFUK, Ü. ARSLAN AND M. YAHYAOĞLU, 2000. Incidence of Chestnut Blight in Bursa Province And Reactions of Some Turkish Chestnut Cultivars Against It. J. Turkish Phytopathology, 29(1): (Baskıda)

TEZCAN, H., 2000. Bursa İli Zeytin Alanlarında Spilocaea oleaginea ( Cast. )
Hughes
’in Neden Olduğu Yaprak Lekesi Hastalığı Üzerinde Ön Çalışmalar.
Türkiye 1. Zeytincilik Sempozyumu( 6-9 Haziran 2000, Bursa )
Bildiriler, s: 316-321.

İLHAN, K. ve H. TEZCAN, 2000. Agaricus bisporus Kültür Mantarındaki
Örümcek Ağı ve Islak Kabarcık Hastalıklarına Karşı Bazı Fungisidlerin
Etkileri. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi ( 20-22 Eylül 2000, Bergama )
Bildiriler, s: 217-223.

TEZCAN, H., N. SİVRİTEPE ve Y. TUĞ, 2001. Kivi’nin in vitro çoğaltımında fungal bulaşmaların önlenmesi üzerine bazı fungisidlerin etkileri. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi( 3-8 Eylül, 2001 Tekirdağ ). Bildiriler, s: 649-655. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 45.

KARABULUT, Ö. A., H. TEZCAN, B. AKBUDAK ve A. ERİŞ, 2001. Hasat sonrası Kirazlarda görülen bazı fungal patojenlere karşı kalsiyum ve fungisit uygulamalarının etkisi. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi (3-8 Eylül, 2001 Tekirdağ). Bildiriler, s: 467-474. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 45.

Karabulut, O. A., Lurie, S., Droby, S., 2001. Evaluation of the use of sodium bicarbonate, potassium sorbate and yeast antagonists for decreasing postharvest decay of sweet cherries. Postharvest Biology and Technology. 23, 233-236.

Karabulut, O. A., Cohen, L., Wiess, B., Daus, A., Lurie, S., Droby, S., 2002. Control of brown rot and blue mold of peach and nectarine by short hot water brushing and yeast antagonists. Postharvest Biology and Technology. 24, 103-111.

Karabulut, O. A., Baykal, N., 2002. Evaluation of the use of microwave power for the control of postharvest diseases of peaches. Postharvest Biology and Technology. 26, 237-240

Karabulut, O. A., Baykal, N., 2003. Biological control of postharvest diseases of peaches and nectarines by yeasts. Journal of Phytopathology. 151, 1-5.

Karabulut, O. A., Tezcan, H., Daus, A., Cohen, L., Wiess, B., Droby, S., 2003. Biological control of preharvest and postharvest rots in strawberries by Metschnikowia fructicola. Biocontrol Science and Technology (In Press).

Karabulut, O. A., Smilanick, J. L., Gabler, F. M., Mansour, M., Droby, S. Near-harvest applications of Metschnikowia fructicola, ethanol, and sodium bicarbonate to control postharvest diseases of grapes. Plant Disease (In Press)

Karabulut, O. A., Smilanick, J. L., Gabler, F. M., Mansour, M., Control of Table Grape Gray Mold with the Combination of Hot Water and Ethanol. Plant Disease (In Press)

Karabulut, O. A., İlhan, K., 2002. Control of wet bubble disease of mushroom by microwave treatments. The Journal of Turkish Phytopathology. (BASKIDA)

Akbudak, B., Karabulut, O. A. 2003. Üzüm muhafazasında gri küf’den (Botrytis cinerea Pers. Fr.) kaynaklanan kalite ve çürümelerin ultraviolet-c (UV-C) ışık uygulamaları ile önlenmesi üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (BASKIDA)

Buzkan N., A. Walker, 2001. Asma kısa boğum virüsünün (GFLV) güvenilir teşhisi için RNA ekstraksiyon yöntemlerinin kıyaslanması. Türkiye IX Fitopatoloji Kongresi, Tekirdağ, Türkiye. 3-8 Eylül, 2001. Bildiriler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No. 45, 496-505.

Buzkan N., L. Kocsis, A. F. Krivanek, A. Walker, 2002. Developing rapid evaluations for resistance to Xylella fastidiosa, the causal agent of Pierce’s disease. VIIIth International Conference on Grape Genetics and Breeding. Kecskémet-Hungary, 26-31 August, 2002.

Yılmaz, A., Cesurer, L., Eskalen, A., Kıllı, F., Dokuyucu, T., 1991. Kahramanmaraş Mer’alarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi. 28-31-5-1991.

Eskalen, A., Koç, N. K., 1995. Buğday (Triticum aestivum cv. Seri 82)’ın Embriyogenik Hücre Süspansiyon Kültürlerinden protoplast İzolasyonu ve Kültürü. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1995, ADANA

Eskalen, A., Koç, N. K., 1996. Hexaploid buğdayda protoplast izolasyonu, kültürü, somatik embriyo ve bitki oluşumu. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, 543-546..

Eskalen, A., Koç, N. K., 1996. Sürdürülebilir Tarımda Biyoteknoloji, Dünya Gıda Zirvesi Öncesi Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği Sempozyumu, Sürdürülebilir Tarım Derneği, 23-25Ekim 1996/ANKARA

Eskalen, A., Danıştı, L., Akkaya, A., 1996. Ticari çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinde kallus oluşumu ve bitki regenerasyonu. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, 569-572.

Eskalen, A., Koç, N. K., 1996. Embryogenic Callus Formation and Plant Regeneration from Commercial Cultivars of Wheat (Triticum aestivum L.) 5th. International Wheat Conference, Abstracts. June10-14,Ankara/TURKEY

Eskalen, A., 1997. Buğdayda Protoplast İzolasyonu, Kültürü ve Bitki Regenerasyonu, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. ADANA

Çağlayan, K., Özavcı, A., Eskalen, A., 1997. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Salep Orkidelerinin Embriyo Kültürü Kullanılarak In Vitro Koşullarda Çoğaltılmaları. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.

Özavcı, A., Eskalen, A., Çağlayan, K., 1997. Kahramanmaraş Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Salep orkidelerinin In Vitro’da Sürgün Ucu Kültürü ile Çoğaltılabilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. MKÜ, Ziraat Fakültesi, Dergisi.

Berberoğlu, F., Eskalen. A., Akkaya, A., 1999. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Coleoptillerinden Kallus Oluşumu. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya.

Akçura, M., Eskalen, A., Elçi, Ş., 1999. Korungada (Onobrychis viciaefolia Scop.) Adventik Sürgün Oluşumu. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım 1999, Adana.

Eskalen, A., Küsek, M., Danıştı, L., Karadağ, S., 1999. Fungal Diseases in Pistachio Growers in East-Mediterranean and Southeast Anatolian Regions. XI. G.R.E.M.P.A. Meeting Pistachios and Almonds. Şanlıurfa, (Turkey) - September 1-4, 1999.

Eskalen, A., 1999 Türkiye'de Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar. First Symposium an Cotton Agriculture Fiber Technology and Textile in Turkey. Kahramanmaraş (Turkey) -28 September-1 October, 1999.

TURSUN, N. ve ÖZER, Z., 1995. Sivas ve yöresinde hasat şekline bağlı olarak buğday ürününe karışan yabancı ot tohumları üzerinde araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül 1995, s.468-472, Adana.

TURSUN, N., ÖZER, Z., ÖNEN, H., 1997. Sivas ve yöresinde hasat şekline bağlı olarak buğday ürününe karışan zehirli yabancı ot tohumları üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül 1997, s.369-378, İzmir ve Ayvalık.

KAÇAN, K., TURSUN, N., ÖNEN, H., ÖZER, Z., 1997. Kazova (Tokat)’da mısır (Zea mays L.) ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül 1997, s.189-194, İzmir ve Ayvalık.

ÖNEN, H., ÖZER, Z., TURSUN, N., 1997. Kazova’da (Tokat) yetiştirilen şekerpancarı (Beta vulgaris var. altissima D.C.) verimine yabancı otların etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül 1997, s.251-259, İzmir ve Ayvalık.

ÖZER, Z., KADIOĞLU, İ., ÖNEN, H., TURSUN, N., 1998. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:20, Kitaplar Serisi No:10, ISBN:975.7328.16.2., Tokat.

ÖZER, Z., TURSUN, N., ÖNEN, H., UYGUR, F.N., EROL, D., 1998. Herbaryum yapma teknikleri ve yabancı ot teşhis yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:22, Kitaplar Serisi No: 22, ISBN:975-7328-15-4. Tokat.

ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N., UYGUR, F. N., 1999. Türkiye’nin bazı önemli yabancı otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:38, Kitaplar Serisi No:16, ISBN:975-7328-24-3. Tokat.

TURSUN, N. ve ÖZER, Z., 2000. Tokat ve yöresinde mısır, fasulye, mısır+fasulye ekim alanlarındaki toprak derinliğine bağlı olarak yabancı ot tohumlarının dağılımı üzerinde araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, Adana

TURSUN, N., 2000. Sırık fasulye-mısır karışık ekiminde fasulyede nodozite oluşumuna yabancı otların etkisinin araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi, Adana

ÖZER, Z. TURSUN, N., ÖNEN, H., 2001. Yabancı otlarla sağlıklı yaşam (Gıda ve Tedavi). Renk Matbaası, Ankara.

TURSUN, N., 2001. Kahramanmaraş ilinde tıbbi amaçla kullanılan yabancı ot nitelikli bitkilerin belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, Adana

TURSUN, N., 2001. Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde buğday ekim alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, Adana

Kayım, M., Koç, N. K., Küsek, M., 1994. Aşk Merdiveni (Nephrolepis exaltata var. Teddy Jonior)'nin İn Vitro Klonal Çoğaltılması. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 9 (4), 173-182.

Uygun, N., Koç, N. K., Uygur, N., Karaca, İ., Uygur, S., Küsek, M., 1994. Doğu Akdeniz Bölgesi Çayır-Meralarındaki Yabancıot Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi. 25-28 Ocak 1994. İzmir.

Küsek, M., Koç, N. K., 1994. Domates (Lycopersicon esculentum Mill.)'de Protoplast İzolasyonu ve Kültürü. II Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu. 22-23 Eylül 1994. Ankara.

Koç, N. K., Kayım, M., Küsek, M., 1994. Limon (Citrus limon L.)'da Uçkurutan Hastalığına (Phoma tracheiphila Kanc. Et Ghik.) Dayanıklı Hatlar Elde Etmek Amacıyla Protoplast Fuzyonu ile Somatik Hibridizasyon. II Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu. 22-23 Eylül 1994. Ankara.

Koç, N. K., Kayım, M., Küsek, M., 1994. Bitki Patolojisnde Biyoteknolojik Uygulamalar. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 6-8 Temmuz 1994. Edirne.

Can, C., Koç, N. K., Çınar, A., Kayım M., Küsek, M., 1995. Klemantin Mandarininde (Citrus clementina Hort. Ex Tanaka) Protoplast izolasyonu, Kültürü ve Bitki Regenerasyonu. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1995. Adana.

Küsek, M., Koç, N. K., Kayım, M., 1995. Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Mezofil Protoplastlarının İzolasyonu ve Kültürü. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1995. Adana.

Koç, N. K., Kayım, M., Küsek, M., 1995. Kütdiken ve Zagara Bianca Limon (Citrus limon L.) Çeşitleri Arasında Protoplast Fuzyonu ile Somatik Hibridizasyon. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1995. Adana.

Uygun, N., Koç, N. K., Uygur, N., Karaca, İ., Uygur, S., Küsek, M., Tekeli, N. Z., 1995. Weeds in Pasture Areas in the South-East Mediterranean Region of Turkey and Their Possible Control by Natural Enemies. European Journal of Plant Pathology. Abstracts.

Koç. N. K., Kayım, M., Çınar, A., Küsek, M., 1999. Protoplast Fuzyonu (Somatik Hibridizasyon) ile Limonda Uçkurutan Hastalığına (Phoma tracheiphilia Kanc. Et Ghik.) Dayanıklı Bitkiler Elde Etme Olanaklarının Araştırılması. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23 (Ek sayı 1) 157-168.

Eskalen, A., Küsek, M., Danıştı, L., Karadağ, S. 1999. Fungal Diseases in Pistachio Growers in East-Mediterranean and Southeast Anatolian Regions. XI. G.R.E.M.P.A. Meeting Pistachios and Almonds Şanlıurfa, (Turkey) - September 1-4, 1999.

Barutcular, C., Küsek, M., Kayım, M., Sezel, M., 1999. Çukurova Koşullarında Seri-82 Buğday Çeşidinde Çiçeklenme Döneminde Ortaya Çıkan Pas (Puccinia striiformis West) Epidemisinin Başak, Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım, Adana.

Biçici, M. ve Erkılıç, A., 1986. Patateste Siyah Kabukluluk ve Gövde Kanseri Yapan Rhizoctonia solani Kühn’nin İntegre Kontrolu. Doğa, 10, (2): 149-173.

Erkılıç, A. ve Çınar, A., 1989. Limon Ağaçlarındaki Saprofit Mikroflora’nın Belirlenmesi ve Bunların Uçkurutan Hastalık Etmeni Phoma tracheiphila’ya Antagonistik Etkileri. Doğa, 13, (3b):977-1001.

Tuzcu, Ö., Çınar, A., Kaplankıran, M., Erkılıç, A. and Yeşiloğlu, T., 1989. Resistance of some Citrus species and hybrids to Mal secco (Phoma tracheiphila Kanc. Et Ghik.) disease. Fruits, 44, (3):139-148.

Erkılıç, A. ve Çınar A., 1990. Limon Ağaçlarının Fillosfer Mikroflorasının Benomyl’e Duyarlılığının in vitro’da Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, (1):137-148.

Tuzcu, Ö., Kaplankıran, M., Yeşiloğlu, T. ve Erkılıç, A., 1992. Türkiye’de Uçkurutan (Phoma tracheiphila (Petri) Kanc. Et Ghik.) Hastalığına Dayanıklı Limon Çeşidi Islahı Çalışmalarından Elde Edilen Ön Sonuçlar. Derim, 9 (3):99-107.

Uygun, N., Çınar, A., Yılmaz, M. A., Çınar, Ö., Şekeroğlu, E., Kornoşor, S., Biçici, M., Özgür, A.F., Koç, N. K., Uygur, F. N., Baloğlu, S., Erkılıç, A., Başpınar, H., Karaca, İ., Dede, Y., Güldür, M., Özaslan, M., Can, C., Kazak, C., Uygur, S., Korkmaz, S., Toker, S., Önelge, N. ve Boz, Ö., 1993. GAP Alanındaki Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Saptanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Tarımsal araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın No.:70, GAP Yayınları No.:81, 187s.

Erkılıç, A., Korkmaz, S., Çınar, A. ve Çevik, B., 1993. Farklı Sulama Sistemlerinin Limonda Phytophthora citrophthora’nın Hastalık Oluşturması Üzerine Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 8, (4):115-128.

Biçici M., Çınar, Ö. ve Erkılıç, A., 1994. Yerfıstıklarında Sclerotium rolfsii Sacc. Gövde Çürüklüğü Hastalığının Kültürel, kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Yöntemlerle Mücadelesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 18, 423-435.

Elekçioğlu, İ. H., Gözel, U., Uygun, N. ve Erkılıç., A., 1995. Toprak solarizasyonun nematodlar üzerindeki etkilerinin araştırılması. Türk. Entomol. Derg., 19 (3):185-192.

Erkılıç, A. ve Kurt, Ş., 1997. Patateste Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani)’na Karşı Bakır Hidroksit ve Bakır Oksiklorürün Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 12, (3):99-106.

Canıhoş, Y., Erkılıç, A. and Timmer, L. W., 1997. First Report of Alternaria Brown Spot of Minneola Tangelo in Turkey . Plant Disease, Vol. 81, No.10, 1214.

Kurt, Ş. ve Erkılıç, A., 1997. Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)’ne Karşı Bakır Hidroksitin Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 12, (3):107-114.

Baloğlu, S., Aysan, Y., Çınar, Ö. ve Erkılıç, A., 1998. Ticari Domates Tohumlarından ve Bitki Örneklerinden Pseudomonas syringae pv. tomato’nun Serolojik Yöntemlerle Saptanması. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13, (2):7-16.

Canıhoş, Y. ve Erkılıç, A., 1998. Turunçgil Çeşitlerinin Kahverengi Leke Hastalığı Etmeni Alternaria alternata f.sp citri ve Toksinlerine Karşı Duyarlılıkları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13, (4):59-68.

Kurt, Ş. ve Erkılıç, A., 1998. Marulda Beyaz Çürüklüğe (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) Karşı Sarımsak Ekstraktı ve Iprodione’un Etkinliğinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13, (1):111-119.

Kurt, Ş., Anlarsal, A. E., Erkılıç, A. ve Yücel, C., 1998. Çukurova Koşullarında Bazı Nohut Hatlarının Antraknoz (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) Hastalığına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13, (1):129-136.

Erkılıç, A. ve Canıhoş, Y., 1999. Determination of the Effect of Fosetyl-Al Against Citrus Gummosis Disease Caused by Pytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, 419-424.

Erkılıç, A., Canıhoş, Y., Biçici, M. ve Kurt, Ş., 1999. Türkiye’de Alternaria alternata f.sp. citri’nin Minneola Tangelo İzolatlarının Iprodione’a Karşı Duyarlılıkları. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, (5):1051-1056.

Erkılıç, A., Canıhoş, Y., Biçici, M, Pala, H. ve Canıhoş, E., 1999. Çukurova’da Minneola Tangelolarda Alternaria Kahverengi Leke (Alternaria alternata f.sp. citri) Hastalığının Şiddetinin Belirlenmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry. 23, (3):643-647.

Biçici, M., Dinçer, N., Canıhoş, Y., Toker, S., Erkılıç, A., Özgönen, H. ve Karatoprak, G., 2000. Management of Wheat Stripe Rust and Septoria Leaf Blotch with Cultural Practices and Fungicides Using Disease Prediction. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 35 (1-4):365-374.

Özgönen, H., Biçici, M. and Erkılıç, A., 2001. The Effect of Salicyclic Acid and Endomycorrhizal Fungus Glomus etunicatum on Plant Development of Tomatoes and Fusarium Wilt Caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. Turk. J. Agric. For. 25, 25-29.

Çınar, A., Biçici, M. ve Erkılıç, A., 1986. Patateste Siyah Kabukluluk ve Gövde Kanseri Etmeni Rhizoctonia solani Kühn'nin İnokulum Potansiyelinin Azalmasında Antagonistlerden Yararlanma. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi, 12-14 Şubat, Adana, 57-68.

Erkılıç, A., Çınar, A. ve Biçici, M., 1986. Limon Ağaçlarının Fillosfer’indeki Saprofitik Mikroflora’nın Saptanması. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi, 12-14 Şubat, Adana, 94-104.

Çınar, A. and Erkılıç, A, 1988. Effects of Some Saprophytic Microorganisms in Phyllosphere of Lemon Trees on Disease induce of Phoma tracheiphila in Controlled Conditions. J. of Turkish Phytopathology, 17(3):141, V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-21 Ekim 1988, Antalya.

Erkılıç, A. and Çınar, A, 1988. Antagonistic Effect of Phyllosphere Micoflora of Lemon Trees on Phoma tracheiphila in vitro. J.of Turkish Phytopathology, 17(3):141-142, V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-21 Ekim 1988, Antalya.

Biçici, M., Çınar, Ö., Dede, Y. ve Erkılıç, A., 1991. Yerfıstıklarında Sclerotium rolfsii Sacc. Gövde Çürüklüğü Hastalığının İntegre Kontrolü. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim, İzmir, 55-60.

Biçici, M., Dede, Y., Erkılıç, A ve Toker, S., 1991. GAP Buğday Alanlarında Sürme Hastalığı Bulaşıklık Oranı ve Saptanan Ürün Eksilişi. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim, İzmir, 5-8.

Çimen, İ., Çınar, A. ve Erkılıç, A., 1991. Limonda Paclobutrazol (Büyüme Engelleyicisi) Uygulamasının Uçkurutan Hastalığına (Phoma tracheiphila Kanc. Et Ghik.) Etkisi. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim, İzmir, 243-247.

Erkılıç, A. ve Çınar. A., 1991. Hıyar seralarında Toprak Kökenli Bitki Patojenlerine Karşı Solarizasyon ile Methyl-Bromide’in Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim, İzmir, 111-114.

Çimen, İ., Çınar, A., Erkılıç, A. ve Anıl, Ş., 1992. Büyüme Engelleyicisi (Paclobutrazol) Uygulamasının Limonda Sürgün Gelişimi ve Verime Etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir, 211-216.

Uygur, S., Erkılıç, A. ve Uygur, F. N., 1993. Çukurova Bölgesi’nin Bazı Yabancı Ot Türlerinin Konukçuluk Ettiği Fungal Etmenler ve Bunların Bulaşıklık Oranlarının Araştırılması. Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat, Adana, 405-413.

Biçici, M., Erkılıç, A., Dede, Y., Toker, S., Çınar, Ö. ve Çınar, A., 1995. GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Fungal ve Bakteriyel Hastalıkların Saptanması. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, Şanlıurfa, 219-235.

Aysan, Y., Sarı, N., Erkılıç, A., Çınar, Ö. ve Abak, K., 1995. Domates Bakteriyel Kara Leke Hastalığına Karşı Dayanıklı Çeşit ile Toprak Solarizasyonunun Hastalık Gelişimi ve Verim Üzerine Etkileri. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana, 418-422.

Biçici, M., Erkılıç, A., Canıhoş (Dede) Y. ve Toker, S., 1995. Doğu Akdeniz Bölgesi Orman ve Çayır Alanlarında Büyük Meyvelenme Yapısı Üreten Fungus Türlerinin Belirlenmesi. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana, 130-136.

Çimen, İ., Çınar, A. ve Erkılıç, A., 1995. Limonlarda Uçkurutan (Phoma tracheiphila Kanc. Et Ghik.) Hastalık Epidemiyolojisi Üzerine Bir Araştırma. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana, 107-111.

Şengül, G. ve Erkılıç, A., 1995. Yerfıstığı Rizosfer ve Rizoplane’deki Aktinomisetlerin, Yerfıstığında Sclerotium rolfsii Sacc.’ye Antagonistik Etkilerinin Araştırılması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana, 83-86.

Toker, S., Kurt, Ş., Canıhoş (Dede), Y., Erkılıç, A. ve Biçici, M., 1995. Limonlarda Hasat Sonrası Mavi ve Yeşil Küf Çürüklüklerine Karşı İmazalil ile Daldırma Uygulamalarının Etkinliği. Türkiye II. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim, Adana, 576-580.

Biçici, M., Toker, S., Canıhoş, Y. ve Erkılıç, A., 1998. Yurt Dışından Satın Alınan Ekmeklik Buğdayların Buğday Tarımı ve Ticareti İçin Yaratabileceği Önemli Bir Sorun: Karnal Sürmesi (Tilletia indica Mitra). Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara, 24-29.

Uygun, N., Uygur, F. N., Baloğlu, S., Karaca, İ., Erkılıç, A. ve Elekçioğlu İ. H., 2000. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları. Türkiye Tarımsal Araştırma Simpozyumu, 26-27 Ekim 2000, Ankara,12-14.

Doğan, M. N. and Erkılıç, A., 1994. Studies on the effectiveness of Soil Solarization on Stem Rot Disease (Sclerotium rolfsii Sacc.) of Peanuts. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, September 18-24, Kuşadası-Aydın-Türkiye, 339-341.

Erkılıç, A., Çınar, Ö. and Aysan Y., 1994. Effects of Soil Solarization and Chemical Methods on Bacterial Speck (Pseudomonas tomato pv. tomato) on Tomato. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, September 18-24, Kuşadası-Aydın-Türkiye, 397-399.

Canıhoş, Y., Kurt, Ş., Biçici, M. and Erkılıç, A., 1997. Induction of Phytoalexin Gossypol Production of Cotton Plants Treated with Some Herbicides and Its Antifungal Activity. 4th Balkan Conference on Operational Research, October 20-23, Thessaloniki, Greece, 102.
 

Yücel, S., Pala, H., Çalı, S. and Erkılıç, A., 1998. Studies on the Effects of Soil Solarization and Some Trichoderma spp. Applications to Control Soil-borne Diseases in Protected Vegetable Crops in the Eastern Mediterranean and Turkey. 7th International Congress of Plant Pathology, August 9-16, Edinburg, Scotland.

Yücel, S., Pala, H., Çalı, S. and Erkılıç, A., 1999. The Effects of Soil Solarization and Trichoderma spp. Applications to Control Soil-borne Pathogens in Protected Vegetable Crops. XIVth International Plant Protections Congress (IPPC), July 25-30, Jerusalem, Israel, 112.

Biçici, M., Toker, S., Canıhoş, Y. and Erkılıç, A., 2000. Integrated disease Management in Tomato Crops Grown in High Tunnels. Integrated Control in Protected Crops “Mediterranean Climate”, IOBC Wprs Bulletin, Vol.23(1),15-19.

Özgönen, H. and Erkılıç, A., 2000. Growth enhancement of some plants and effects of fungicides on mycorrhizal colonisation. Integrated Control in Protected Crops "Mediterranean Climate", IOBC Wprs Bulletin, Vol.23(1), 275-280.

Yücel, S., Pala, H., Çalı, S. and Erkılıç, A., 2000. Combination of Trichoderma spp. And Soil Solarization to Control to Control Root Rot Disease of Cucumber in Greenhouses Conditions. Integrated Control in Protected Crops “Mediterranean Climate”, IOBC Wprs Bulletin, Vol.23(1), 77-81.

Uygun, N., Yılmaz, M. A., Kornoşor, S., Şekeroğlu, E., Biçici, M., Özgür, A. F., Uygur, F. N., Baloğlu, S. ve Erkılıç, A., 1991. Çukurova Tarımında Bitki Koruma. Çukurova I. Tarım Kongresi, 9-11 Ocak, Adana, 32s.

Doğan, M. N. ve Erkılıç, A., 1998. Toprak Solarizasyonu ve Uygulama Alanları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13, (2): 91-100.

BAŞPINAR, H., S. KORKMAZ., N. ÖNELGE., A. ÇINAR., N. UYGUN., U. KERSTING.,1993. Studies on Citrus Stubborn Disease and Sesame Phyllody in Sesame and Their Related Leafhopper Vectors. The Journal of Turkish Photopathology., Vol.22, No.1-8.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR., N. ÖNELGE., U. KERSTING., 1994. Doğu Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Fidan İşletmelerinde Bir Sörvey Çalışması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(4),13-24.

KERSTING, U., A. ÇINAR., S. KORKMAZ., N. ÖNELGE., 1994. Diagnosis of Citrus Chlorotic Dwarf Virus by Biological Indexing. The Journal of Turkish Photopathology. Vol. 23, No.3,113-117.

ÇINAR, A., U. KERSTING., N. ÖNELGE., S. KORKMAZ and G. ŞAŞ., 1994. Citrus Virus and Virus-like Diseases in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. In: Proceedings of the 12th Conference of the International Organization of Citrus Virologist. IOCV. India. p. 397-399.

ÇINAR, A., S. KORKMAZ., N. ÖNELGE., U. KERSTING., 1994. Doğu Akdeniz Bölgesinde Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Durumu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.9(4): 151-158.

ÖNELGE, N., 1994. Turunçgillerde Hastalık Oluşturan Viroidlerin Biyolojik ve Biyokimyasal (PAGE) Tanısı Üzerinde Çalışmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, 109s.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR., U. KERSTING., 1994. Comparative Studies on the Detection of Citrus Viroids by Biological Indexing and PAGE Technology in Two Mandarin Varieties. In: 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Kuşadası, Aydın, Türkiye. p. 25-27.

ÇINAR, A., N. ÖNELGE., S. KORKMAZ., G. ŞAŞ., 1994. Recovery Incidence of Healthy Citrus Plants by Shoot-tip Grafting İn vitro. 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Kuşadası, Aydın, Türkiye. p. 375-376.

YILMAZ, İ., N. ÖNELGE., A. ÇINAR., 1994. Viral and Genetic Disorder of Lemon In the Eastern Mediterranean Region of Türkiye. In: 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. Kuşadası, Aydın Türkiye. p. 509-510.

KORKMAZ, S., A. ÇINAR., E. DEMİRER., N. ÖNELGE., 1994 Greenhouse Observations on the Susceptibility of 36 Citrus Varieties to New Whitefly-Borne Virus. 9th. Congrees of Mediterranean Photopathological Union. Kuşadası, Aydın, Türkiye. p. 305-306.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR., U. KERSTING., 1995. Turunçgil Gummy Bark Hastalığının Etiolojisi Üzerine Çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana. Eylül, 26-29, 1995.

ÖNELGE, N., A. ÇINAR., U. KERSTING and J. S. SEMANCIK., 1995. Viroids Associated with Citrus Gummy Bark Disease of Sweet Orange in Turkey. In: Proceeding of the 13th Conference of the International Organization of Citrus Virologists. IOCV. China. Nov.16-23,1995.

KERSTING, U., S. KORKMAZ., A. ÇINAR., B. ERTUĞRUL., N. ÖNELGE and S.M. GARNSEY., 1995. A New Whitefly-Transmitted Citrus Disease in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. In: Proceedings of the 13th Conference of the International Organization of Citrus Virologists. IOCV. China. Nov. 16-23, 1995.

ÇINAR, A., U. KERSTING., N. ÖNELGE., and S. KORKMAZ., 1995. An Alternative Approach on Citrus Certification in Turkey. In: Proceeding of the 13th Conference of the International Organization of Citrus Virologists. IOCV. China. Nov. 16-23,1995.

ÇINAR, A., N. ÖNELGE., U. KERSTING., S. KORMAZ., G. SERTKAYA., O. BOZAN., E. DEMİRER., B. ERTUĞRUL., 1995. Doğu Akdeniz Bölgesinde Sağlıklı Turunçgil Fidan Üretiminde Sektörler Arasında Yeni Bir Yapılanma. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana. Eylül, 26-29, 1995.

ÖNELGE, N. ve A. ÇINAR, 1995. Bazı Turunçgil Viroidlerinin Elektroelution Yöntemi Uygulanarak Ayrımı ve Saflaştırılması. VII. Türkiye Fitapatoloji Kongresi. ADANA Eylül, 26-29, 1995.

ÖNELGE, N., 1995. Direct Nucleotide Sequencing of Citrus Exocortis Viroids (CEV). Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Basımda).

ÖNELGE, N., 1996 Nucleotide Sequence of CVd-Ib and CVd-IV Viroid Collected from Citrus Gummy Bark Diseased Sweet Orange Trees in the East Mediterranean Region of Turkey. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten and Pflanzenschutz.

ÖNELGE, N., 1996 Citrus Vidoids Inducing Dwarfing on Meyer Lemon Grafted on Sour Orange in the East Mediterranean Region in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology., Vol.25, No.1-2.

ERTUĞRUL, B., ÖNELGE, N., KORKMAZ, S., İNCE, E., BOZAN, O. 1997 Turunçgil Fidan Yetiştiriciliğinde Hızlı Aşıgözü Üretimi. II.Turunçgil Kongresi Turunçgil Bülteni Özel Sayısı 22.

ÖNELGE, N., ERTUĞRUL, B., 1997. Detection of Avocada Sunblotch Viroid (ASBVd) in Turkish Avacoda Introduction Material by Polyacrylamide Gel Electrophoresis. J. Turk. Phytopath., Vol. 26, No. 2-3 97-101

NALBANTOĞLU, R., N., ÖNELGE, S., KORKMAZ, 1998. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Ağaçlarındaki (Bud Union Crease Adı Verilen) Aşı Yeri Anormalliklerinin Turunçgil Taterleaf Virüs Hastalığı ve Diğer Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklarla İlişkisinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (2):67-74.

ÖNELGE, N., KERSTING, U., GUANG, Y., BAR-JOSEPH, M., BOZAN, O., 1999. Nucleotide Sequences of Citrus Viroids CVd IIIa And CVd-IV Obtained from Dwarfed Meyer Lemon Trees Grafted on Sour Orange. Zeitschrift für Pflanzenkrankheited and Pflanzenschutz (Basımda).

ORTAÇ, İ., ORTAKÇI, D., KAYA, Z., ÇINAR., A., ÖNELGE, N., 1999. The Effect of Phosphorus (p) and Zinc (Zn) Levels and Mycorrhizal Inoculation on P. and Zn Uptale of Citrus Plant. COST 838. Working Group 2. Meeting and Management Committee Meeting.

BİÇİCİ, M., GENÇ,İ., DEDE, Y. ve YAĞBASANLAR, T., 1988. Değişik ekmeklik ve makarnalık buğday çeşit ve hatlarının Çukurova’da tarla koşullarında görülen yaprak ve başak hastalıklarına karşı tepkileri. V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 18-21 Ekim 1988, Antalya.

BİÇİCİ, M., ÇINAR, A., ÇINAR, Ö. ve DEDE, Y., 1988. Limon ağaçlarında zamklanmaya karşı antagonist Trichderma türlerinin kullanılması. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1:3, 88-101.

BİÇİCİ, M., ÇINAR, Ö., DEDE, Y. ve ERKILIÇ, A., 1991. Yerfıstıklarında Sclerotium rolfsii Sacc. gövde çürüklük hastalığının integre kontrolü. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim 1991, İzmir, Bildiriler-Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları, No.: 6.

BİÇİCİ, M., DEDE, Y., ERKILIÇ, A. ve TOKER, S., 1991. GAP buğday alanlarında sürme hastalığı bulaşıklık oranı ve saptanan ürün eksilişi. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim 1991, İzmir, Bildiriler-Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları, No.: 6.

DEDE, Y., MANSFIELD, J., BUCHANAN-WOLLASTON, V. and BEYNON, J., 1992. Expression of bacterial hydrolases in lettuce and their effect on the growth of Bremia lactucae and Botrytis cinerea. Sixth International Symposium on Molecular Plant-Microbe Interactions, July 11-16, 1992. Washington USA.

UYGUN, N., ÇINAR, A., ÇINAR, Ö., YILMAZ, M. A., ŞEKEROĞLU, E., KORNOŞOR, S., ÖZGÜR, F., BİÇİCİ, M., KOÇ, K., UYGUR, N., BALOĞLU, S., ERKILIÇ, A., BAŞPINAR, H., KARACA, İ., ÖZASLAN, M., CAN, C., DEDE, Y., ULUSOY, R., GÜLDÜR, M., KAZAK, C., KORKMAZ, S., UYGUR,S., TOKER, S., ÖNELGE,N. ve BOZ, Ö., 1993. GAP alanında zirai mücadele politikasına esas teşkil edecek hastalık, zararlı ve yabancı otların saptanması. GAP Yayınları No:81.

DEDE, Y., 1994. The Use of Bacterial Chitinase and b-1,3-Glucanase Genes to Engineer Disease Resistance in Lettuce. University of London, Wye College, Department of Biochemistry and Biological Science. PhD Thesis.

BİÇİCİ, M., ERKILIÇ, DEDE, Y., TOKER, S., ÇINAR, Ö. ve ÇINAR, A., 1995. GAP alanında zirai mücadele politikasına esas teşkil edecek fungal ve bakteriyel hastalıkların saptanması. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Simpozyumu. 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa. 219-234.

DEDE, Y. and BUCHANAN-WOLLASTON, V., 1995. Agrobacterium-mediated transformation of lettuce (Lactucae sativa). Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 21(6), 543-550.

CANIHOŞ (DEDE). Y. ve MANSFIELD, J., 1995. Bakteriyal bir kitinaz geni transfer edilen marul bitkisinde kurşuni küf patojeni Botrytis cinerea’nın gelişimi. Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1995, Adana, 429-434.

CANIHOŞ (DEDE), Y. and BEYNON, J., 1995. In vitro effect of a bacterial b-1,3-glucanase expressed in Streptomyces lividans on Bremia lactucae. The Journal of Turkish Phytopathology. 24 (3), 115-120.

DEDE, Y., 1996. Development of the Downy Mildew pathogen Bremia lactucae on transgenic lettuce expressing a bacterial B-1,3-glucanase. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.

CANIHOŞ (DEDE), Y. and BEYNON, J., 1996. Identification of genes which are specifically expressed in the compatible interaction between lettuce and Bremia lactucae. The Journal of Turkish Phytopathology, 25(1-2), 1-9.

CANIHOŞ, Y., 1997. Effect of herbicides on Verticillium wilt of cotton and induction of phytoalexin gossypol production by host cells. Journal of Plant Diseases and Protection. 104(5), 516-522.

CANIHOŞ, Y., YAĞBASANLAR, T., KURT, İ., ve TOKLU, F., 1997. Çukurova Bölgesinde bazı önemli buğday çeşit ve hatlarının sarı pas ve Septoria yaprak lekesi hastalıklarına karşı reaksiyonları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 12(3), 89-98.

CANIHOŞ, Y., KURT, Ş., BİÇİCİ, M., ve ERKILIÇ, A., 1997. Induction of Phytoalexin gossypol production of cotton plants treated with some herbicides and its antifungal activity. 4th Balkan Conference on Operational Research, 20-23 October 97, Thessaloniki, GREECE.

CANIHOŞ, Y., A. ERKILIÇ, and L. W. TIMMER, 1997. First report of Alternaria brown spot of Minneola tangelo in Turkey. Plant Disease 81 (10), pp.1214.

ERKILIÇ, A., CANIHOŞ, Y., KURT, Ş., ve M. BİCİCİ, 1997. Türkiye’de Alternaria alternata pv. citri’nin Minneola tangelo izolatlarının Iprodione’a dayanıklılıkları. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23 (5). 1051-1056.

ERKILIÇ, A., and Y. CANIHOŞ, 1998. Determination of the effect of fosetyl-Al against Phytophthora citrophthora (Smith and Smith) Leonian, causal agent of citrus gummosis. Turkish Journal of Agriculture and Forestry,23, 419-424.

CANIHOŞ, Y., ve A. ERKILIÇ, 1998. Turunçgil çeşitlerinin kahverengi leke hastalığı etmeni Alternaria alternata f.sp. citri ve toksinlerine karşı duyarlılıkları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13 (4): 59-68

ERKILIÇ, A., Y. CANIHOŞ, H. PALA, E. CANIHOŞ, ve M. BİÇİCİ, 1998. Çukurova'da Minneola Tangelolarda Alternaria Kahverengi Leke (Alternaria alternata pv. citri) Hastalığının Şiddetinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23, Ek Sayı 3, 643-647.

CANIHOŞ, Y., ERKILIÇ, A., BİÇİCİ, M., PALA, H., ve CANIHOŞ, E. 1998. Turunçgil Çeşitlerinin Kahverengi Leke Hastalığı Etmeni Alternaria alternata f.sp. citri ve Toksinlerine Karşı Duyarlılıkları ve Hastalığın Çukurova Bölgesi’nde Yaygınlığı.Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, Ankara. 10-13.

BİÇİCİ, M., ERKILIÇ, A., CANIHOŞ, Y., ve TOKER, S. 1998. Gaziantep Yöresinde Antepfıstığı Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, Ankara. 273-276.

CANIHOS, Y., PEEVER, T. L. and TIMMER, L. W. 1999. Temperature, leaf wetness, and izolate effects on infection of Minneola tangelo leaves by Alternaria sp. Plant Dis. 83:429-433.

CANIHOŞ, Y., KURT, Ş. ve ÖZGÖNEN, H., 2000. Pamukta Fusarium Solgunluğuna Karşı Dayanıklılığın Teşviki ve Konukçu Hücrelerinin Gossypol Üretimi. Turkish J. Agriculture and Forestry 24:129-135.

ELEKÇIOĞLU, İ. H., CANIHOŞ, Y., ÖZGÖNEN, H., SÖGÜT, M. A. 2000. Induction of resistance on eggplants against Verticillium wilt disease and root-knot nematodes using biotic and abiotic factors. In: Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate. Albajes, R., Şekeroğlu, E. (eds.). IOBC wprs Bulletin, 23 (1): 63-69.

BİÇİCİ, M., TOKER, S., CANIHOŞ, Y., and ERKILIÇ, A. 2000. Integrated Disease Manegement in Tomato Crops Grown in High Tunnels. In: Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate. Albajes, R., Şekeroğlu, E. (eds.). IOBC wprs Bulletin, 23 (1): 15-19.

BİÇİCİ, M., DİNÇER, N., CANIHOŞ, Y., TOKER, S., ERKILIÇ, A., ÖZGÖNEN, H., and KARATOPRAK, G. 2000. Manegement of Wheat Stripe Rust and Septoria Leaf Blotch with Cultural Practices and Fungicides Using Disease Prodiction. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 35(1-4): 365-374.

UYGUR, F. N., KOCH, W., ÇINAR, A., UYGUR, S., BOZ, Ö., SANCAR, S., 1990. Weeds of Citrus in Çukurova Region Turkey. -PLITS, Josef Margraf Verlag, Weikersheim, 255 pp.

UYGUR, S., UYGUR, F. N, ÇINAR, A., 1991. Çukurova Bölgesi'nde Spiroplasma citri Saglio et al.'nin Konukçusu OIan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması. VI Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 1991- İzmir, Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No: 6, 1991, 311-314.

BAŞPINAR, H., UYGUR, S., UYGUR, F. N., UYGUN, N., KERSTING, U., 1993. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Zararlı Olan Stubborn Hastalığı (Spiroplasma citri Saglio et al.)'nın Epidemiyolojisinde Yabancı Otların Rolü. Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana, 337-344.

UYGUR, S., ERKILIÇ, A., UYGUR, F. N., 1993. Çukurova Bölgesi'nin Bazı Yabancı Ot Türlerinin Konukçuluk Ettiği Fungal Etmenler ve Bunların Bulaşıklık Oranlarının Araştırılması. Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana, 405-413.

DÜZENLİ, A., UYGUR, F. N., TÜRKMEN, N., UYGUR, S., BOZ, Ö., 1993. Akdeniz Bölgesi Önemli Yabancı Otları ve Botaniksel Özellikleri. Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana, 77-86.

İSKENDEROĞLU, N., UYGUR, S., UYGUR, F. N., 1993. Bazı Yabancı Ot Tohumlarındaki Dormansinin Kırılması ile İlgili Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji
Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana, 109-116.

UYGUN, N. ve Ark., 1993. GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Saptanması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi Kesin Sonuç Raporu, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No. 70, GAP Yayınları No. 81, Mayıs 1993, Adana, 187.

UYGUN, N., KOÇ, K., UYGUR, F. N. , KARACA, İ., UYGUR, S., TEKELİ, N. Z., KÜSEK, M., 1994. Doğu Akdeniz Bölgesi Çayır-mera Alanlarındaki Yabancı Ot Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerine Araştırmalar. Türkiye III. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, Bornova-İzmir, Entomoloji Derneği Yayınları No:7, 321-330.

UYGUR, S., ERKILIÇ, A., UYGUR, F. N., 1994. Weeds of Field Margins and Their Fungal Pathogens in Çukurova Region, Turkey. 9 th Congress of Mediterranean Phytopathological Union, September 18-21, 1994, Kuşadası, Aydın, Türkiye, 215-216.

UYGUN, N., KOÇ, N. K., UYGUR, F. N. , KARACA,, İ., UYGUR, S., KÜSEK,M., TEKELİ, N. Z., 1995. Weeds in Pasture Areas in The South-East Mediterranean Region of Turkey and Their Possible Control by Natural Enemies. European Journal of Plant Pathology, XIII. International Plant Protection Congress, The Netherlands, 2-7 July 1995.

UYGUR, S., BOZ, Ö., UYGUR, F. N., 1995. Antepfıstığı (Pistacia vera L.) 'ndaki Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bu Türlerin Mücadelesi. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 359-364.

BOZ, Ö., UYGUR, S. , KADIOĞLU, İ. , UYGUR, F. N., 1995. GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Dağılımları. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 329-335.

UYGUR, F. N., DÜZENLİ, A., ÇAKAN, H., OREL, E.,TÜRKMEN, N., BOZ, Ö., UYGUR, S., 1995. Plant Species Required to be Protected in Göksu Delta, Silifke, Türkiye. IV th. Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May, 1995, Bornova- İzmir, Turkey, 660-672.

UYGUR, F. N., UYGUR, S., OREL, E., 1995. Weeds of Field Margins and Roadsides in Çukurova Region, Türkiye. IV th. Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May, 1995, Bornova, İzmir, Turkey, 900-910.

UYGUR, S., UYGUR, F. N., ÇINAR, A., 1996. Weeds and Their Fungal Pathogens in Summer Crops in Çukurova Region of Turkey. X th International Symposium on the Biology of Weeds. 11-13 September 1996, Dijon, France, 421-426 pp.

UYGUR, S., BOZ, Ö., UYGUR, F. N., 1996. GAP Bölgesi Sebze Alanlarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesi. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-14 Mayıs 1996, Şanlıurfa .

UYGUR, F. N., UYGUR, S., ÜREMİŞ, İ., 1996. Weeds and Their Altermative Control Methods in Citrus Plantations. Biological Control in Citrus, Çukurova University Agricultural Faculty Plant Protection Department-Ministry of Agriculture and Rural Affairs Plant Protection Research Institute, 33-34 pp.

UYGUN, N., KOÇ, K., UYGUR, F.N. , KARACA, İ., UYGUR, S., TEKELİ, N.Z., KÜSEK, M.,AKSOY, A., 1996. Doğu Akdeniz Bölgesi Çayır-mera Alanlarındaki Yabancı Ot Türleri, Doğal Düşmanları ve Bunların Biyolojik Mücadelede Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar. TOAG 988/DPT, Proje Kesin Sonuç Raporu, Şubat 1996-Adana, 37 s.

UYGUR, F. N., KOLÖREN, O., UYGUR, S., ÜREMİŞ, İ., 1997. The Effects of Different Weed Control Methods in Citrus Orchards of Turkey. 10 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium 1997, Poznan-Poland, 22-26 June 1997, 126.

UYGUR, S., 1998. Doğu Akdeniz Bölgesi Önemli Yabancı Ot Türlerinden Geliç (Sorghum halepense (L.) Pers.' in Stubborn Etmenini (Spiroplasma citri Saglio et al.) Taşınması Üzerine Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1998, 33-37.

UYGUR, S., UYGUR, F. N., 1998. Aquaitc Weeds in the Çukurova Region (Turkey) and Their Control. Management and Ecology of Aquatic Plants. Proceedings of the 10 th International Smyposium on Aquatic Weeds (Edited by A. Monteiro, T. Vasconcelos and L. Catarino), 21-25 September, Lisbon/Portekiz.

UYGUR, S., UYGUR, F. N., ÇINAR, A., 1999. Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon (L.) Pers.)' nın Çukurova Bölgesi'nde Üzerinde Saptanan Fungal Patojenleri ve Bunların Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanakları. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak 1999, Adana, Entomoloji Derneği Yayınları No. 9, 87-96.

UYGUR, S., BALCIUNAS, J. K., UYGUR, F. N., 2000. Development of Biological Control Agents from Turkey for Yellow Starthistle (Centaurea solstitialis). Annual Project Report-1999, Adana 2000, 15 p.

OKŞAR, M., UYGUR, S., 2000. Çukurova’daki Yabancı Otlar ve Bunların Biyolojik Mücadele Olanakları. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak 2000, 27-36.

GÖNEN, O., UYGUR, F. N., UYGUR, S., AKSOY, E., 2000. A New Record for the Flora of Turkey, Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. (POACEAE). The Journal of Turkish Botany (Basımda).

UYGUR, S., 2001. Çukurova Bölgesi’n de Sorun Olan İki Yabancı Ot Türü Cynodon dactylon (L.) Pers. (Köpek dişi ayrığı) ve Cichorium intybus L. (Yabani hindiba) ‘ un Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi (Basımda).

Aysan, Y., S. Tokgönül, Ö. Çınar, A. Küden, 1994. Researches on resistant reactions of pears against Erwinia amylovora (Burr) Winslow et al. 9th Congress of the Mediterrenean Phytopathological Union. 311-313. September 18-24, Kuşadası, Aydın , Turkey .

Aysan, Y. and Ö. Çınar, 1994. Susceptibility of some citrus varieties to citrus blast in the Çukurova Region of Turkiye. 9th Congres of the Mediterrenean Phytopathological Union . 315-316. September 18-24, Kuşadası, Aydın, Türkiye.

Erkılıç, A., Ö. Çınar, Y. Aysan, 1994. Effects of soil solarization and chemical methods on bacterial speck (Pseudomonas syringae pv. tomato) on tomato. 9th Congres of the Mediterrenean Phytopathological Union . 397-399. September 18-24, Kuşadası, Aydın, Türkiye.

Aysan, Y. ve Ö. Çınar, 1995. Turunçgil dal yanıklığının mevsimsel gelişimi ve yaşam süresi üzerinde araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 414-417. 26-29 Eylül, Adana , Türkiye.

Aysan, Y., N. Sarı, A. Erkılıç, Ö. Çınar, K. Abak, 1995. Domates bakteriyel kara leke hastalığına karşı dayanıklı çeşit ile toprak solarizasyonunun hastalık gelişimi ve verim üzerine etkileri. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 418-422. 26-29 Eylül, Adana , Türkiye.

Çınar, Ö. ve Y. Aysan, 1995. Domates bakteriyel leke etmeninin (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) canlılığı üzerine toprak solarizasyonunun etkisi ve biyolojik kontrolde antagonistlerin kullanılma olanaklarının araştırılması. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 423-425. 26-29 Eylül, Adana , Türkiye.

Çınar, Ö ve Aysan, Y., 1995. Doğu Akdeniz Bölgesi domates seralarında yumuşak çürüklük etmeni Erwinia türlerinin tespiti. 426-428. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana .

Aysan, Y., Ö. Çınar and K. Rudolph, 1997. Effect of soil solarization on the survival of bacterial speck on the tomato plant debris in soil. Second Soil Solarization and Integrated Managment of Soil Borne Pests. 16-21 March, 1997. Aleppo , Syria .
 

sonraki sayfa

başa dön

anasayfa

 

mesothelioma treatment
Mesothelioma Treatment