074 İsraf haramdır

  Mal bolluğu nedeniyle zamanımız insanının en çok işlediği günahlardan birisi israftır. İsraf, malını, parasını, emeğini ve za-manını gereksiz yere harcamak, savurganlık yapmaktır. İsraf ve savurganlık, Rabbimizce yasaklanmış ve bu tür insanlar, şeyta-nın kardeşleri olarak nitelennmiştir Aman dikkat! Her şeyi ihtiya-cımız kadar kullanalım. İsraf etmeyelim.  Ayet-i kerimelelrde:

"Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın." [İsra, 29]

"Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar."  [Furkan, 67]

"Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekat ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez."  [En'am, 141]

"Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez." [Araf, 31]

"Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür." [İsra, 26-27] buyruldu.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de hadis-i şeriflerde:

"İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir." [Bezzar]

"Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız." [Nesaî]

"Ya Aişe, günde iki kere yemek israftır. Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez!" [Beyhekî] buyurdular.