125 Borçlanma

  Zorunlu bir sebep olmadıkça borçlanmamaldır. Ayet-i kerimede:

" Belli bir vade ile karşılıklı borç alış verişinde bulunduğunuz vakit onu yazın." [Bakara, 282] buyruldu. Hadislerde de:

"Borç, dindarlığın lekesidir." [Kudaî]

"Borç, din ve şerefi eksiltir." [Deylemî]

"Borç, gece kaygı, gündüz zillettir." [Deylemî]

"Borçsuz olan hür yaşar." [Beyhekî]

"Huzur içinde iken, borçlanarak korku içinde yaşamayın!" [Hâkim]

"Ölülerinizin borçlarını ödemede acele ediniz!" [İbni Mâce]

"Müminin ruhu, borcu ödeninceye kadar bağlıdır." [Tirmizî]

"Borçlu, kabrinde zincirlerle bağlıdır." [Deylemî]

"Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulûl (kamu malını aşırma), Borç." [Tirmizî]

"Borcunu ödemeyenlere Allahü teâlâ, kıyamette (Bunun hakkını sizde bırakacağımı mı zannettiniz?) buyurarak o kim-senin iyi amellerini alıp diğerine verir. Eğer borcunu verme-yenin iyi ameli yoksa, borç verenin kötü amellerini, günahla-rını borçluya yükler." [Taberânî]

"Sadaka için on sevap, ödünç için ise onsekiz sevap vardır. Çünkü, borç, ihtiyacı olana verilir. Sadaka belki, ihtiyacı olmayanın eline düşebilir." [Taberânî]

Kendi veya çoluk çocuğu muhtaç veya borçlu olanın verdiği sadaka kabul olmaz." [Buharî]

"Ya Rabbi, küfre düşmekten ve borca girmekten sana sığınırım." [Nesaî] buyruldu.