126 Sefer (yolculuk)

  Yolculuk, kendine özgü bazı sıkıntılar getirdiğinden dinimiz buna uygun bazı düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan biri dört rekatlı namazların iki rekat olarak kılınmısıdır. Ayet-i kerimede:

"Yolculuk ettiğinizde, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apaçık düşmandırlar." [Nisa, 101] buyruldu.

Bununla ilgili Hadislerde de:

"Hz.Aişe (r.a.): Allahu Teâlâ namazları farz ettiği vakit ikişer rekât, ikişer rekât farz etti. Sonra sefer namazları olduğu gibi kaldı, hazar namazları ise ziyadeleştirildi.” [Buhari, Müslim, Malik, Ebu Davud, Nesei,  Beyhaki]

“Ebu Hureyre (r.a.): Rasulullah (s.a.v) Ebu Bekir ve Ömer ile Medine’den Mekke’ye yolculuk ediyordu. Onların hepsi Medine’den çıktıkları andan tekrar Medine’ye dönünceye kadar yolda ve Mekke’de ikamet ederlerken namazları ikişer rekât kılıyorlardı.” [Tabarani]

"Abdullah ibni Abbas (r.a.): Nebi (s.a.v.) Mekke’ye geldi ve orada on yedi gece ikame etti. Bu müddet zarfında namazları kasr ediyordu.” [İbni Hibban]

"Abdullah ibni Ömer (r.a.): Rasulullah (s.a.v.)’i gördüm seferde farz namazlardan önce ve sonra namaz kılmıyordu.” [İbni Huzeyme] buyruldu.

Bazı özel yolculukların faziletleri: :

"İlim öğrenmek için yolculuğa çıkanın, daha adımını atmadan günahları affolur." [Şirazi]

"Hacca giderken yolda ölene, kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene, kıyamete kadar cihad sevabı yazılır." [Ebu Ya’la]