182 Çalgıcı ve şarkıcıların çoğalması

"Şaraba değişik isimler konup içilir, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalırsa Allahü teâlâ onları yere geçirir." [İbni Mâce, İbni Hibban]

"Ümmetim beş şeyi helâl gördüğü vakit helak olmayı haketmiştir: Lânetleşme açığa çıktığı, içki içip ipek giydikleri, şarkıcı kadınlar edindikleri, erkek erkekle kadın da kadınla yetindiği vakittir." [Beyhekî, Ramuz el-Ehadis]

"Cenab-ı Hak, bütün çalgı aletlerini kaldırmamı emretti." [İ. Ahmed]

"Muhakkak Allah beni âlemlere rahmet ve hidâyet olarak göndermiş ve bana nefesli çalgı âletlerini, sazları, defleri ve cahiliye devrinde kendilerine tapınılan putları kırmamı emretmiştir." [Tergib ve Terhib, Ramuz el-Ehadis]

"Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emredip, kendisinden korkup da içkiyi bırakan mümine Cennet nimetlerini ihsan edeceğini de bildirdi." [İ. Ahmed]

"Çocuğun öfkeli, yağmurun hararetli olması, şerlerin taşması, yalancının tasdiki, doğrunun yalanlanması, haine güvenilmesi, emine ihanet edilmesi, münafıkların kabileye efendi olması, çarşıya münafıkların hakim oluşu, mihrapların süslenmesi, kalblerin harap edilmesi, erkeğin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi, dünyanın mamur kısmının harab, harap kısmının mamur olması, şüphenin ve faizin aşikar olması, çalgının ve eğlence aletlerinin alenileşmesi, içkinin içilmesi, zaptiyenin, gammazların ve gıybetçilerin çoğalması, Kıyamet alametlerindendir." [Ramuz el-Ehadis]