008  Dünyayı sahiplenme projesi


Değerli okuyucularım,

Birçok ülkede cereyan eden toplumsal gelişmelerin perde arkasında Küresel Derin Devletin parmağı, bu örgütün ideoloji çekirdeğinde de, yanlış yorumlar sonucu siyasî bir mecraya sürüklenmiş musevî dindarlığı vardır. Asıl amaçları, kendi şeriatlarına dayalı müstebit bir dünya devleti kurmaktır.

Bir tedbirsizlik sonucu tesadüfen ortaya çıkan bu gizli faaliyetin mahiyet ve programını ifşa eden belgeden anlaşıldığına göre, bu, çok uzun yüyzıllardır süregelen bir projedir. Ve belgedeki ifadelerden sonuç tamamen gerçekleşene kadar da asla bu projeden vazgeçmek niyetinde olmadıkları anlaşılmaktadır.

"Önümüzdeki stratejik bir plandır. Birçok yüzyıllar boyu devam eden çabaların boşa gittiğini görmek riskine girmeden bu plandan sapamayız."

Küresel Derin Devlet her türlü kötülüğü bir iyiliğe ulaşmak için yaptığına inanmakta, belirlediği bu nihai amaca ulaşmak için de her şeyi meşru görmektedir:

"Şimdi işlemek zorunda bırakıldığımız geçici kötülükten, sarsılmaz bir idarenin iyiliği meydana çıkacaktır."

"Gaye, vasıtaları haklı kılar."

"Parolamız kuvvet ve yapmacıklıktır. ... Bu kötülük, sonunda iyiliği elde etmek için tek ve yegane vasıtadır. Bundan dolayı gayemizi elde etmeğe hizmet edecekleri zaman rüşvetçilik, düzenbazlık ve hıyanet hususlarında duraklamamalıyız. Siyaset yolu ile başkalannın mülkünü tereddütsüz olarak nasıl ele geçireceğimizi bilmeliyiz."

Bunun için her şeyi ve herkesi kullanmaktan, her yolu denemekten asla çekinmemektedirler.

"Herşeyi yutan terör usulleri bizimdir. Hizmetimizde her fikir ve her nazariye mensubu şahıslar, monarşiyi geri getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çeşitten ütopik halciler vardır. Biz onların hepsini vazifeye koştuk. Onların her biri kendi hesabına otoritenin son kalıntılarının dayanaklarını yok ediyor ve düzenin bütün kurulu şekillerini devirmeğe çabalıyorlar."

İnsanların zaafları, tamahkârlıkları, mevki, makam ve para hırsları, onların kolayca satın alınıp Küresel Derin Devletin amaçları doğrultusunda kullanılmalarına olanak sağlamaktadır.

"İhtiyacımız olan insanlarla münasebetlerimizde daima beşer düşüncesinin en hassas duyguları, para hesabı, tamah ve insanın maddî ihtiyaçları hususundaki açgözlülük üzerinde istemek suretiyle zaferimiz kolaylaştırılmış bulunmaktadır. ... insanların temayüllerine göre istedikleri verilerek faaliyetleri satın alınmıştır.

"Elimizdeki silahlar hudutsuz ihtiras, yanan hırs, merhametsiz hınç, kin ve garazdır." "

İnsanlar kendi ihtirasları ve açgözlülükleri yüzünden Küresel Derin Devletin hizmetine girdiklerinden, haklı olarak, kendilerine hizmet edenlere karşı herhangi bir vefa duygusu, şükran ve minnet duymamaktadırlar. Onun için küçük çıkarlar uğruna ve kendi milletlerine, devletlerine zarar vermek pahasına yıllarca Küresel Derin Devlete sadakatle hizmet eden birçok insan, yapması gerekenler kendilerine yaptırıldıktan sonra, bir kağıt parçası gibi dürülüp bükülüp bir kenara atılmaktadır. Büyük şaşaalarla iktidara getirilip sonra da olmadık iftiralarla iktidardan düşürülen, hatta idam edilen devlet adamlarını hatırmayın. Bunun böyle olması da normaldir. Çünkü her ne kadar sonunda iyilik vaad etseler de, belgelerindeki ifşaatlarından da açıkça anlaşıldığı gibi, Küresel Derin Devlet bir zulüm örgütüdür. Gerçeklerin sözcüsü olan Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Kim zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder" [Acluni, İbni Asakir] buyurdu.

Küresel Derin Devletin amaçlarına en çok hizmet eden kurumlardan biri mason dernekleridir. Bakınız masonlar ile ilgili olarak şu söylediklerine:

"Bütün bu locaları yalnız bizce bilinen ve başka kimse tarafından kat'î surette bilinmeyen Liderlerimizden müteşekkil bir merkezî idare altında toplayacağız."

"Netice olarak biz hangi maksat için bütün bu tedbirleri icad ettik .. Gerçekten ne için? Eğer dağılmış kabilemizin düz yol ile erişemiyeceğini, dolambaçlı yol ile elde etmek için değilse? İşte bu, bizim gizli masonluk teşkilatımızın temeli olarak vazife görmüştür ki bunları, arkadaşlarının gözlerine kum serpmek için mason localarının göstermelik ordusuna aldığımız diğer sığırlar bilmezler ve onlar hatta bu teşkilatın gayelerinden bile şüphe duymazlar."

"Tabiîdir ki masonik faaliyetlere rehberlik etmesi gerekenler başkaları değil bizleriz. Çünkü nereden idare edildiğimizi biz biliriz. Her çeşit faaliyette nihaî gayenin ne olduğunu biz biliriz."

Değerli okuyucularım, Küresel Derin Devlet öyle nankör bir kuruluştur ki dünya egemenliği hedefleri için yıllarca kendilerine sadakatle hizmet eden masonlara bile "sığırlar" diye hitab ediyor. O sebeple, bu localara kayıtlı din kardeşlerimiz, kendi durumlarını yeniden gözden geçirmeli ve bu aziz Millete yapılan ihanetlere yardımcı olmamalıdırlar.

Allah'a emanet olunuz.