031  Tapınakçılar, mason localarında


Değerli okuyucularım,

Yahudilerin "Arz-ı Mev'ud" ve "dünya egemenliği" amaçlarına hizmet eden kuruluşlardan birisi de Mason Dernekleridir. Mason Localarının kökleri çok eskilere dayanır.

"Operatif Masonluğun piri ve en büyük ismi olarak, Hazreti Süleyman Mabedi'nin Baş Mimarı Hiram Abif'in ismi üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır."[1]

"Operatif masonluk, duvarcılık mesleğini beden çalışmasıyla ve elle yapan zanaatkârların kurmuş olduğu meslek birliklerinden ortaya çıkmıştır. Ortaçağ'da katedral ve kiliseleri inşa eden duvarcı ustalarına mason diye hitap edilmiştir. Bu zanaatkârların meslekî sırları saklamaları için aralarında kullandıkları sembolik anlamlar taşıyan kelimeler ve rumuzlar olmuştur. Aynı zamanda Tanrı'nın evini inşa ettikleri için halk ve din görevlileri arasında masonlar yani duvarcı işçileri kutsal olarak kabul edilmişlerdir. Operatif masonlar toplandıkları loncalarda çalışmalar yapıyorlardı. Aralarında Çırak, Kalfa ve Usta olarak belirlenmiş, becerilerine ve bilgi birikimlerine göre şekillenen bir derece sistemi mevcut olmuştur."[2]


# İlk zamanlarda mason locaları

O günlerde Mason Locaları yalnız basit birer meslek kuruluşu olmayıp aynı zamanda "üyelerine yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri özümletmeye çalışarak olgunlaşmalarına yardımcı olan" birer okul durumundaydı. Bu durumuyla da bizdeki "Ahilik Teşkilatı"na benziyordu. Ancak ortaçağda Fransa Kıralı ve Papa'nın baskılarıyla dağılan "Tapınak Şövalyeleri"nin Free Masonlar olarak bu Localara girmelerinden sonra durum değişmiş ve bu kuruluşlar, Kabala öğretisini esas alan ve Yahudi emellerine hizmet eden birer kuruluş haline gelmiştir.

Tapınak Şovalyelerinin "Haçlıların Kutsal Topraklar'da kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Ayrıca ellerine geçen mali güçle ilk çek sistemi sayılabilecek sistemi geliştirdiler. Kutsal topraklara gidecek kişi Avrupa'daki bir tarikat mensubuna parasını yatırıp sadece tarikata üye kişilerin çözebileceği kodlama ile yazılmış bir mektup alırdı. Daha sonra gideceği yere vardığında oradaki üyeden yatırdığı parayı alırdı."[3]

Görüldüğü gibi tapınakçılar yalnız şövalye değil aynı zamanda zamanın bankacıları idiler.

"Haçlı Savaşları'nın ardından tarikata büyük borçları olan Fransa Kralı IV. Philippe'in kâfirlik ve eşcinsellik gibi suçlamalarla, Tapınak Şövalyeleri'nin ortadan kaldırılması için Papa V. Clemens'e yaptığı baskıların neticesinde 1312'de tarikat ortadan kaldırılıp tüm mal varlığına el koyulmuş"tur.[3]


# Tapınakçılar mason localarına giriyor

"Tapınakçılar, kendilerine yönelebilecek saldırılardan korunmak için, duvarcı loncaları kimliğine bürünmüş, sembollerini ve çalışmalarını eski duvarcıların sembolleri ile birleştirmiş ve eski sembollerine bu yönlü anlamlar da yüklemiş, duvarcı kimliği ile kendilerini tanıtmışlar, fakat çalışmalarını ve esas yüzlerini her zaman, hatta sonradan aralarına kabul edilen ve henüz belli bir dereceye gelmemiş olan üyelerinden bile gizli tutmuşlardır. Belki bu yüzdendir ki, günümüzde halen izlenilmeye devam edilen Masonik ritlerde de şövalyeliği esas alan dereceler hep yukarılarda yer alır."[2]

Onun için bugün mason locaları her ne kadar amaçlarının "dünyada din, dil ve ırk ayırımı olmaksızın tüm insanların eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir sevgi düzeninin kurulmasını sağlamaya çalışmak" olarak tanımlasalar da tarih boyunca gelişen olaylar onların açık bir şekilde Yahudi dünya egemenliği emellerine hizmet ettiğini göstermektedir. Nitekim "Kendi vesikalarıyle Masonluk Nedir?" adlı küçük kitapta bu durum kendi belgelerine dayanarak şöyle ortaya konulmaktadır:

"Hür masonlar, yahudilerin dünya hakimiyeti planını esas tutarak çalışırlar." Hür masonluk tarihi, s.8"

"İlk masonlarda yahudi yoksa da 18. asırdan sonra yahudiler masonluğa girmeye ve orada müstesna mevkileri ele geçirmeye muvaffak olmuşlardır. Bugün bütün dünyada yahudiler en enerjik ve çalışkan mason biraderler sıfatıyle localara yahudi ruhu telkin edip masonluğu kendi gayeleri için alet ittihaz etmişlerdir." Archive İsraelite, 12 Mart 1904. [4]

O sebeple masonlar kimseyi kandırmaya çalışmamalıdırlar. Gerçekler ortadadır. Güneş balçıkla sıvanmaz.

Allah'a emanet olunuz.


-------------------------------
[1] http://mason.nedir.com/#ixzz2Uc163UoP
[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/Masonluk
[3] http://tr.wikipedia.org/wiki/Tap%C4%B1nak_%C5%9E%C3%B6valyeleri
[4] Cevat Rifat Atilhan, 1964. Kendi vesikalarına göre Masonluk Nedir? 3.baskı. Doğan Güneş Yayınları, Nu.18, P.K.21 Beyazit, İstanbul