••• 

 

WEB SAYFA UNSURLARI PARAMETRELERİ

BODY Parametreleri: <BODY parametre="değer"></BODY> bgcolor: Artalan Rengi bgsound src: Artalan Sesi background: Artalan resmi topmargin: Üst kenar boşluğu leftmargin: Sol kenar boşluğu border: Kenar kalınlığı cellspacing: Hücreler arası boşluk cellpadding: Hücre içi boşluk Uygulama: <BODY border=0 cellspacing=0 cellpadding="0" topMargin=0 leftMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0" bgcolor="ccff00", background="resim/çiçek.gif", bgsound src="sesdosyası.mid"> Sayfaya Flash Dosyası Nesnesi Yerleştirilmesi: <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=ana WIDTH=300 HEIGHT=260> <PARAM NAME=movie VALUE="anim/ana.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=wmode VALUE=transparent> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#99CC99> <EMBED src="anim/ana.swf" quality=high wmode=transparent bgcolor=#99CC99 WIDTH=300 HEIGHT=260 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> </EMBED> </OBJECT> ........................................................................................................................... FRAME Parametreleri: <Frame parametre="değer" cols: Düşey frame genişliği (piksel veya % olarak) rows: Yatay frame yüksekliği (piksel veya % olarak) * Yeri doldurulacak frame framespacing: Frame kenarlık genişliği (mm olarak) (ie) frameborder: Frame kenarlık genişliği (mm olarak) (nav) border: Frame kenarlık genişliği (mm olarak) (ie) name: Frame adı target: Linklerimizin tıklandığında açılacağı pencere noresize: Frame sınırlarının değiştirilemezliği (yes, no) scrolling: Kaydırma çubuğu (yes, no, auto) src: Frame'mimize hangi dosyanın yükleneceği Uygulama: <FRAME name="menü" target="anasayfa" noresize=yes scrolling="no" src="menu.html"> .......................................................................................................................... IFRAME Parametreleri: <IFRAME parametre="değer" > src: frame yüklenecek belgenin adresi width: frame genişliği height: frame yüksekliği marginheight: üst kenar boşluğu yüksekliği marginwidth: sol kenar boşluğu genişliği hspace: yatay boşluk vspace: düşey boşluk scrolling: kaydırma çubuğu (yes, no, auto) align: içeriğin konumunu belirler (left,right,center) clear: içeriği yayar (left right all) longdesc=URL iframe yüklenemediğinde alternatif frame sağlar style özellikleri position: sayfa içindeki konum (absolute, variable) left: sol kenardan uzaklık top: üst kenardan uzaklık border-width: kenar genişliği (8) border-color: kenar rengi (red) border-top-color: üst kenar rengi border-top-style: üst kenar biçimi border-style: kenar biçimi (solid, none, hidden, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset, inherit)(dashed dotted solid;=üst, yan ve alt kenarlar) Uygulama: <body> <IFRAME ID=aaa clear=all src="doc.htm" width=150 height=145 marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 vspace=0 scrolling=auto style="position:absolute; top:160; left:50; border-width:8; border-color:#445599; border-style:solid;"></IFRAME> </body> ......................................................................................................................... DIV Parametreleri: <DIV parametre="değer" > top: üst kenardan uzaklık left: sol kenardan uzaklık width: bölüm genişliği height: bölüm yüksekliği visibility: görünürlük (visible:görünür, hidden:gizli) border: kenar kalınlığı ( border-style: kenarlık biçimi (solid,outset) border-color: kenarlık rengi (red) background-color: arka plan rengi background-image:url() arka plan resmi filter:alpha() filtreleme padding: kenar boşluğu font-family: yazı tipi font-weight: yazı koyuluğu (bold) font-size: yazı büyüklüğü (pt ve px olarak) color: yazı rengi text-decoration:metin dekorasyonu (underline: altı çizili metin) Uygulama: <BODY> <DIV id=bolum align=center style="position:absolute; top:100; left:50; width:250; height:150; border:2 solid green; padding:10; background-color:#ccddff; background-image:url([resim_art/cizgi.jpg); filter:alpha(finishopacity=10, style=3); font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:20pt; font-size: 12px; color:#3366CC; color:#ff0000; text-decoration: underline; font-weight: bold; clip:rect(0px 200px 100px 0px); visibility:visible">Bitki Hekimi</DIV> </BODY> .............................. <style> .div1{ position: absolute; top: 100; left: 250; width:380; height:250; visibility: visible; border-style: outset; border-width: 4px; border-color: white; padding-left: 4pt; padding-right: 6pt; padding-top: 10pt; background-color:#c0c0c0; background-image:url(000/art.gif); font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 10pt; color: #ff0000; } </style> ............................... veya <HEAD> <style> .div1{position:absolute; top:20; left:200; width:400; height:300; background-color:#cccccc;visibility:visible;} </style> </HEAD> ................................. Uygulama: <BODY> <DIV id="bolum" class="div1">Bitki Hekimi</DIV> </BODY> ........................................................................................................................... SPAN Parametleri: <SPAN parametre="değer" > top: üst kenardan uzaklık left: sol kenardan uzaklık width: bölüm genişliği height: bölüm yüksekliği visibility: görünürlük (visible:görünür, hidden:gizli) border: kenar kalınlığı ( border-style: kenarlık biçimi (solid) border-color: kenarlık rengi (red) background-color: arka plan rengi background-image:url() arka plan resmi filter:alpha() filtreleme padding: kenar boşluğu font-family: yazı tipi font-size: yazı büyüklüğü (pt olarak) color: yazı rengi lang: tr (dil türkçe) Uygulama: <BODY> <SPAN id=aaa style="border:4 solid blue; width:120; height:80; background-color:seagreen; filter:alpha(finishopacity=10, style=3);">kamal</SPAN> <span lang="en">»</span> </BODY> ........................................................................................................................... TABLO Parametreleri: <TABLE parametre=" değer" > Align: Yatay hizalamayı belirler. Left, Right, Center Rows: Satır sayısı Coloums: Sütun sayısı Cellpadding: Hücre iç kenar boşlukları Cellspacing: Hücreler arası boşluk Border: Kenarlık genişliği bordercolor: kenarlık rengi bordercolorlight: Üst-sol kenarlık rengi bordercolordark: Alt-sag kenarlık rengi Width: Toplam genişlik (pixel veya %) Height: Toplam yükseklik (pixel veya %) Background: Artalan resmi Bgcolor: Artalan Rengi Uygulama: <TABLE border="5" bordercolor=blue bordercolorlight=yellow bordercolordark=black cellpadding="2" cellspacing=2 width="250" height="180" ><TD></TD></TABLE> ......................................................................................................................... HÜCRE Parametreleri: <TD parametre=" değer" > Width: Sütun Genişliğini belirler Height: Satır yüksekliğini belirler bgcolor: Hücre artalan rengini belirler Background: Hücre artalan resmini belirler Align: Yatay hizalamayı belirler. (Left, Right, Center) Valign: Dikey hizalamayı belirler. (Top, Middle, Bottom) Baseline (Dibe Yapıştır) Margin: Kenar boşlukları Uygulama: <TD width="200" height="30" align=right valign=bottom background="resim/art.gif"><img src="image/manzara.jpg" width=98 height=46><a href="http://www.aeystudio.com/"><b>Siteye Ulaşmak için Lütfen Buraya Tıklayınız<b><font color="#FF0000" size="6" face="Verdana">Sayfamıza Hoş Geldiniz</font></TD> ......................................................................................................................... PARAGRAF Parametreleri: <PARAGRAF parametre=" değer" > align="left" sola hizalı align="right" sağa hizalı align="center" ortaya hizalı align="justify" sağa ve sola dayalı Uygulama: <p align="center"></p> <p class="h1"></p> CSS dosyasındaki .h1 biçimini paragrafa uygular ............................................................................................................................ FONT Parametreleri: <FONT parametre=" değer" > basefont Sayfa metninin yazıtipi ayarları face Yazı tipi (Font türü) size Yazı büyüklüğü color Yazı rengi <listing> Metinleri yazıldığı şekliyle görüntüler <h1> Başlık metni yazdırır <b> Metni koyu yazar <i> Metni eğik yazar (italic) <u> Metinleri altıçizili yazar (underline) <tt> Metinleri daktilo harfleri ile yazar <small> Metni bir ölçü küçültür <big> Metni bir ölçü büyük yazar <kbd> Klavye metni belirtir <strong> Metni belirgin yazdırır <em> Vurgulu metin belirtir <bdo dir=rtl>...</bdo> Metni tersinden yazar <ins> Eklenmiş metin belirtir <del> Silinmiş metin belirtir <code> Kod belirten metinlerde kullanılır <br> Satırbaşı oluşturur (line break) <pre> Metin içindeki boşlukları aynen uygular <blockquote> Metnin satırbaşı girintisini artırır Uygulama: <em>Hey!</em> buraya gel <basefont face="arial"> <TD valign="top" width="400"><font color="#FF0000" size="6" face="Verdana">Sayfamıza Hoş Geldiniz</font></TD> ......................................................................................................................... YATAY ÇİZGİ Parametreleri <HR parametre="değer" align: yatay hizalama size: çizgi kalınlığı width: çizgi uzunluğu (piksel veya sayfa genişliğinin yüzdesi) color: çizgi rengi filter: filtreleme (alfa, blur, vb) Uygulama: <HR ALIGN="center" SIZE="8" COLOR=blue WIDTH="90%" STYLE="filter:wave(strength=3, freq=3, phase=0, lightstrength=50);"> .......................................................................................................................... IMAGE Parametreleri: <IMAGE parametre=" değer" > src: Resmi yerini belirleyerek oradan alır width: Resim genişliğini belirler height: Resim yüksekliğini belirler style="filter:blur" Resmi flu hale getirir style="filter:alpha(opacity=40 style=0)" > Resmin şeffaflık biçim ve derecesini belirler. Not: Resimle ilgili hizalamalar, hücre içinde yapılır. Uygulama: <image src="resim/manzara.jpg" width=140 height=90 style="filter:alpha(opacity=40 style=0)"></image> ......................................................................................................................... FORM Parametreleri: INPUT Komutu TYPE Çeşitleri: Text: Bir metin girdisi bekler, yazılanlar ekranda gösterilir. Password: Yazılanlar şifre olacağını düşünerek * ile değiştirilir. Checkbox: Bir kare içerisinde bir seçim kutucuğu gösterilir. Hepsinin Name kısmı farklı olmalıdır. Radio: Ufak bir radyo düğmesi koyar. Hepsinin name'i aynı olmalıdır. Submit: Onay düğmesi koyar. Reset: Formda yazılan ne var ne yoksa siler. Hidden: Verdiğiniz "değer", kullanıcıya sorulmaz ve gözükmez. Image: Resmi bir onay kutucuğuna dönüştürür. Uygulama: <INPUT TYPE="text" name="Bölüm ismi" value="Verilecek değer" size="Genislik" Maxlength="30" Disabled="yes" Readonly="no"> INPUT Komutu TYPE (Giriş türü) Parametreleri: Name: Verilen değerin hangi değişkene ait olduğu belirtilir. Value: Öğenin varsayılan değeri. Size: Metin alanınızın karakter cinsinden genişliği Maxlength: Metin (text) satırına en çok kaç karakter yazabileceği Readonly: Yalnız okunabilir, fakat değiştirilemez metin Disabled: Metin kutusu kullanıcıya gösterilir fakat işleyici programa aktarılmaz. SELECT (Seçenek Kutusu) Parametreleri: Name: Formu işleyecek dosyaya göndereceğimiz isim. Size: Gösterilecek Satır Sayısı. (Değer girilmezse 1 satır) Multiple: Birden fazla seçim aynı anda (CTRL tuşuna basılarak) Option: SELECT ile dizeceğimiz seçenekleri belirlememizi sağlar. Uygulama: <TD>Şifreyi hatırlatma sorusunu seçiniz.</TD> <TD><SELECT name="soru" size="1"> TEXTAREA (Yazı alanı kutusu) Parametreleri: Name Form ismi Rows Satırsayısı cols Sütun Sayısı Uygulama: <TEXTAREA name="Yazı alanı adı" rows="Satırsayısı" cols="Sütun Sayısı">Değer</TEXTAREA> _________________

"http://www.aeystudio.com/"dan alınmış, küçük ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır.