Anasayfa  •   Dizin •   Ayet ve Hadisler •   Özet Bilgi •   Kısa Açıklamalar •   İlmihal-1 •   İlmihal-2 •   Makaleler
   Dizin   

ZEKAT İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Kâfir ve müşriklerin halleri ile ilgili ayetler (ayet)
Zekatın kimlere verileceğini bildiren ayetler (ayet)
Zekatın nisabı ile ilgili bazı hadis-i şerifler (hadis)
Zekatın önemi ile ilgili bazı hadis-i şerifler (hadis)
Zekat verilecek ve verilmeyecek kişilerle ilgili hadisler (hadis)
Zekat vermek müminlik sifatıdır (ayet)
Zekat vermenin emredildiği ayetler (ayet)
Zekat vermeyenler nasıl cezalandırılacak (ayet)

ZEKAT İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ
Kimler zekât verir? (özet)
İhtiyaç eşyâsı (özet)
Nisap miktarı (özet)
Zekât malları nelerdir? (özet)
Yılın çoğunda çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar (özet)
Hayvanların zekât nisâbı (özet)
Altın, gümüş ve kâğıt paralar (özet)
Ticâret için alınıp, ticâret için saklanılan ticâret eşyâsı (özet)
Yağmur veya nehir suyu ile sulanan topraktan çıkan şeyler (özet)
Zekât kimlere verilir? (özet)
Fakir (özet)
Miskîn (özet)
Zekat memurları (sâi ve âşir) (özet)
Köleler (özet)
Cihâd ve hac yolunda olup, muhtaç kalanlar (özet)
Borçlular (özet)
Muhtaçlar (özet)
Zekât kimlere verilmez (özet)

ZEKAT İLE İLGİLİ KISA AÇILAMALAR
Zekatın farzı (kısa bilgi)
Zekatı verilecek mallar (kısa bilgi)
Zekatı verilmeyecek mallar (kısa bilgi)
Altın, gümüş ve ticâret malı zekatı (kısa bilgi)
Alacaklar (kısa bilgi)
Kuvvetli alacaklar (kısa bilgi)
Orta kuvvette alacaklar (kısa bilgi)
Zayıf alacaklar (kısa bilgi)
Borçlar (kısa bilgi)
Altın, Gümüş ve Ticaret malı için Zekat Nisabı (kısa bilgi)
Nisaba katılacak ve katılmayacak mallar (kısa bilgi)
Zekat verilirken (kısa bilgi)
Toprak mahsûllerinin zekâtı: Uşr (kısa bilgi)
Hayvanların zekâtı (kısa bilgi)
Deve zekâtı (kısa bilgi)
Sığır zekâtı (kısa bilgi)
Koyun zekâtı (kısa bilgi)
At zekâtı (kısa bilgi)
Zekât kimlere verilir? (kısa bilgi)
Zekât kimlere verilmez? (kısa bilgi)
Kurumlara ve hayır işlerine zekat vermek için ne yapmalı? (kısa bilgi)
Beyt ül-mâl (kısa bilgi)
Beyt ül-mâlda bulunan mallar (kısa bilgi)
Zekât vermiyenler (kısa bilgi)

İLMİHAL BİLGİLERİ -1-
ZEKÂT (ilmihal 1)
İLKELER ve AMAÇLAR (ilmihal 1)
MAHİYETİ ve ÖNEMİ (ilmihal 1)
ZEKÂTIN ŞARTLARI (ilmihal 1)
YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI (ilmihal 1)
Mükellef ile İlgili şartlar (ilmihal 1)
Mal ile İlgili Şartlar (ilmihal 1)
Tam Mülkiyet (ilmihal 1)
Belirli sahibi olmayan mallar (ilmihal 1)
Vakfedilen mallar (ilmihal 1)
Haram mallar (ilmihal 1)
Alacağın Zekâtı (ilmihal 1)
Kuvvetli alacak (ilmihal 1)
Orta kuvvette alacak (ilmihal 1)
Zayıf alacak (ilmihal 1)
Nemâ (ilmihal 1)
İhtiyaç Fazlası Olma (ilmihal 1)
Aslî ihtiyaç (ilmihal 1)
Nisab (ilmihal 1)
Yıllanma (ilmihal 1)
Mâl-i müstefâd (ilmihal 1)
Borç Karşılığı Olmama (ilmihal 1)
Açık ve Gizli Mallar (ilmihal 1)
Borçlar üç çeşittir (ilmihal 1)
GEÇERLİLİK ŞARTLARI (ilmihal 1)
Niyet (ilmihal 1)
Temlik (ilmihal 1)
ZEKÂTA TÂBİ MALLAR (ilmihal 1)
ALTIN ve GÜMÜŞ (ilmihal 1)
Mübâdele Aracı Olarak Nakit veya Külçe Altın ve Gümüş (ilmihal 1)
Altın ve Gümüşten Yapılan Ziynet Eşyası (ilmihal 1)
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı (ilmihal 1)
TİCARET MALLARI (ilmihal 1)
TOPRAK ÜRÜNLERİ (ilmihal 1)
Toprak Ürünlerinde Zekât Nisbeti (ilmihal 1)
BAL ve DİĞER HAYVAN ÜRÜNLERİ (ilmihal 1)
MADENLER ve DENİZ MAHSULLERİ (ilmihal 1)
Rikâz (ilmihal 1)
Madenler (ilmihal 1)
Deniz Ürünleri (ilmihal 1)
HAYVANLAR (ilmihal 1)
Develerin Zekâtı (ilmihal 1)
Koyunların Zekâtı (ilmihal 1)
Sığırların Zekâtı (ilmihal 1)
Atların Zekâtı (ilmihal 1)
SINAÎ SERVET, YATIRIM ve ÜRETİM ve ARAÇLARI (ilmihal 1)
BİNA ve NAKİL VASITALARI GİBİ GELİR GETİREN MALLAR (ilmihal 1)
MAAŞ, ÜCRET ve SERBEST MESLEK KAZANÇLARI (ilmihal 1)
HİSSE SENEDİ (ilmihal 1)
ZEKÂTIN ÖDENMESİ (ilmihal 1)
ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI (ilmihal 1)
ZEKÂTIN ÖDENME ŞEKLİ (ilmihal 1)
ZEKÂTIN DAĞITIMI (ilmihal 1)
ZEKÂTIN SARF YERLERİ (ilmihal 1)
FAKİRLER ve MİSKİNLER (ilmihal 1)
Fakir ve miskinlere ne kadar zekât verilebilir? (ilmihal 1)
ÂMİLLER (ilmihal 1)
MÜELLEFE-İ KULÛB (ilmihal 1)
RİKÂB (ilmihal 1)
BORÇLULAR (ilmihal 1)
FÎ SEBÎLİLLAH (ilmihal 1)
İBNÜSSEBÎL (ilmihal 1)
ZEKÂTIN DAĞITIM USULÜ (ilmihal 1)
ZEKÂT VERİLMEYECEK KİMSELER (ilmihal 1)
Ana, Baba, Eş ve Çocuklar (ilmihal 1)
Müslüman Olmayanlar (ilmihal 1)
Zenginler (ilmihal 1)
Hz. Peygamber'in Yakınları (ilmihal 1)
ZEKÂT VERMEDE YANILMA (ilmihal 1)
ZEKÂT - VERGİ İLİŞKİSİ (ilmihal 1)
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları (ilmihal 1)
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları (ilmihal 1)
ZEKÂT VERMENİN ÂDÂBI (ilmihal 1)

İLMİHAL BİLGİLERİ -2-
ZEKÂT (ilmihal 2)
ZEKAT VERİLECEK MALLAR (ilmihal 2)
ZEKATIN VERİLMESİ İLE İLGİLİ MESELELER (niyet, vekalet) (ilmihal 2)
ALTIN, GÜMÜŞ VE TİCÂRET MALI ZEKATI (ilmihal 2)
Zekat yönünden alacaklar (ilmihal 2)
Deyn-i kavî (ilmihal 2)
Deyn-i mütevassıt (ilmihal 2)
Deyn-i za'îf (ilmihal 2)
İhtiyaç eşyası (ilmihal 2)
Altın, Gümüş ve Ticaret malının nisabı (ilmihal 2)
Kâğıd para zekâtı (ilmihal 2)
TOPRAK MAHSÛLLERİNİN ZEKÂTI (ilmihal 2)
HAYVANLARIN ZEKÂTI (ilmihal 2)
Deve Zekâtı (ilmihal 2)
Sığır Zekâtı (ilmihal 2)
Koyun Zekâtı (ilmihal 2)
At Zekâtı (ilmihal 2)
ZEKÂT KİMLERE VERİLİR? (ilmihal 2)
ZEKÂT KİMLERE VERİLMEZ? (ilmihal 2)
Zekâtın verilip alınması ile ilgili bazı hususlar (ilmihal 2)
BEYT ÜL-MÂL (ilmihal 2)
Beyt-ül-mâlda bulunan mallar (ilmihal 2)
ZEKÂT VERMİYENLER (ilmihal 2)

MAKALELER
ZEKÂTIN ÖNEMİ (makale)
HANGİ MALDAN ZEKÂT VERİLİR (makale)
BALIN UŞRU (makale)
ZEKÂT NİSABI (makale)
ZEKÂT NİSABI BELLİDİR (makale)
ZEKÂTLA İLGİLİ BİLGİLER (makale)
ZEKÂT HAKKINDA BİLGİLER (Dört mezhebin görüşleri) (makale)
ZEKÂT VERİRKEN... (makale)
KÂĞIT PARA VE ZEKÂT (makale)
ZEKÂT KİMLERE VERİLİR (makale)
ZEKÂT VERİP ALIRKEN (makale)
ZEKÂTTA HİLE (makale)
KURUMLARA ZEKAT (makale)